RSS

President Next…. Mathee faraathuge vote!

28 Mar

އަޅުގަޑު ރޭނޫން އިހަށްރޭ ތަންކޮޅެއް ފަހުން ގެއަށް އައިއިރު، ބޯޅަދަނޑުގެ ދަގަނޑު މަތީގައި ޖައްސާލައިގެން ތިބި މުސްކުޅިވަރުގެ ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު، “ރަހުމަތް ލެއްވި މީހަކަށްތާ ކުރިލިބޭނީ” މިމޭރުމުން އެއްޗެއް ބުނިއަޑު އެހީމެވެ. އެއީ ތެދެކެވެ. އަޅުގަޑަކީ ވެސް ޤަޟާޤަދަރަށް (ގަލާގަދަރަށް) އީމާންވާ މީހެއްގެ ގޮތުން، ﷲ ގެ ރަހުމަތްފުޅަކީ އިންސާނާގެ ކުރިއެރުމުގެ ފަހަތުގައިވާ މުހިންމު ރުކުނެއް ކަމުގައި އަޅުގަޑު ދެކެމެވެ. އަދި ﷲ ގެ ރަޙްމަތްފުޅަކީ ގުދުރަތީ ގާނޫނުގެ ހަމަތަކުގެ މަތީން ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ވެސް އަޅުގަޑު ގަބޫލު ކުރަމެވެ. ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި
އެކަމަކު އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރެއަށް މިހާރު ތައާރަފުވަމުންދާ އާ މަފުހޫމުގެ ކުރީގައި އަޅުގަޑުމެން ގަބޫލުކުރި އަގީދާގައިވާ ގޮތުން، ގަލާގަދަރަށް އީމާންވުމުގެ މާނައަކީ އަޅުގަޑުމެންނަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމަކީ މަތީފަރާތެއްގެ “ނިންމެވުމެއް” ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރުމެވެ. މިއީ ދިވެހިންގެ ޒަމާންވީ އަގީދާއެވެ. ރަސްކަމުގެ ކޮއިލުތެރެއިން ރައްޔިތުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ހަތިޔާރެވެ. ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި
އެ ކޮންޓްރޯލު ގެއްލި، ދިވެހިންގެ ވިސްނުން މިދަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރާ ދިވެހީންނާއި، ގަބޫލުނުކުރާ ދިވެހީންނާއި، އެއްވެސް ދީނެއް ގަބޫލުނުކުރާ ދިވެހީން، މިއަދު ގަބޫލުކުރާ އެއްކަމެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ “ވެރިކަމުގައި ތިބޭނީ ރައްޔިތުން” ކަމަށާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސަކަށް މީހުން ހޮވާމީހަކު “އަބަދުވެސް ވާނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާދިމަކަށް” ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ހުތުބާ ބަދަލެއް ނުވެއެވެ. ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހ
މިއަދުވެސް އާދައިގެ މަތިން، މާތްﷲ “ހޮއްވަވާ، ޚިޔާރުކުރައްވާ، މިންވަރުކުރައްވާ، މެދުވެރި ކުރައްވާފައިވާ” ވެރިންނަށް ނަސްރު ދެއްވުން އެދި މާލޭވިލިނގިލީ ހުކުރު މިސްކިތުގަޔާއި ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހުތުބާގެ ބަޔަކަށް ވެގެން ދިވެހި ފިރިހެނުން ދުއާކުރިއެވެ. ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި
ދީނަކީ ރަންނަމާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއްގެ ފެށުމުގެ ކުރިން ވާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މަތީފަރާތުގެ ވޯޓު އޮތް ފަރާތެއްގެ ހައްގެއްކަމުގައި ވެރިކަން ދުށުން ނިމިގެން ނޫނީ ރައްޔިތުންގެ ހާދިމަކު ރައީސްކަމުގައި ދެމިއެއް ނުހުންނާނެއެވެ. ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި
 
 

7 responses to “President Next…. Mathee faraathuge vote!

 1. Shihab

  March 29, 2008 at 3:06 pm

  @shahuru: you probably have said what I have in mind, in more appropriate words!

   
 2. shahuru

  March 29, 2008 at 12:05 pm

  We have allot of interpreting to do with regard to what we believe and what we are made to believe we aught believe.”Leaders must accept it and they should be seen as chosen by people”.God makes everything in the universe happen!

   
 3. Shihab

  March 29, 2008 at 12:01 am

  Vatican ge verikamakee dheenee veri kamekeve. E meehunge is faadhiree akah anna meehakee ilaahee baaru libigenvaa faraathekeve. E ee emeehun gaboolu kuraa goiy hen alhugandah heeve eve. @ Anonymous: Gaumegge verikamugai hunna meehakee ilaahee baarakun madhadhu libigen ais hunna meeheh thoa dheenuge ilmu veriyakaa suvaalu kurevvun rangalhu vaane eve.

   
 4. Shihab

  March 28, 2008 at 11:54 pm

  Rayyithunge voatakun verikamah hovaa meehakee mathee faraathuge ninmumeh kamugai gaboolu nukurumakee kufuruvun kamugai alhugandu nudhekemeve. Adhi verikamah hovey meehakee Allah “hovvavaa, khiyaaru kurevvi” meehekkamugai gaboolu kurumakee Islam dheen gaboolu kurun kamugai alhugandu nudhekemeve. Islam dheenun dhaleelu dhakkaigen verikan himaayah kurumakee “rannamaari” eh gothah dheen beynun kurun kamugai alhugandu dhekemeve. Adhi Dhivehi Raajjeyge verikamakee Islaamee Ummathuge verikameh ves nooneve. Mi ee alhugandumen amillayah hadhaigen ulhey gaumekeve. Islam dheen alhugandumennah genes dhin gaumeh nooneve. Alhugandu Allah aai ekalaange Rasoolaa (Muhammadh SAW) ah eeman vameve. Ekamaku alhugadumenge gaumuge verikamah annaanee alhugandumen hovi bayekeve. Maaiy Allah insaanunnah dhevvi enme bodu niumathakee adhi bodu vegenvaa mu’ujizaathakee insaanaage budhdhi eve. E aa effadha ehen echcheh ufedhdhumuge kulhadhaanakan insaanakah libigeneh nuve eve. Maaiy Allah insaanaa ah budhdhi dhevee fikuru kurumashaai, rangalhu goiy khiyaaru kurumaai dhookollumuge minivankan dhevvuma sheve. Adhi e meehegge nimmumuge jazaa hama yageenunves emeehakah fennaane eve.

   
 5. Anonymous

  March 28, 2008 at 10:40 pm

   
 6. އަހުމަދު ހާޝިމްަ

  March 28, 2008 at 8:08 pm

  އެނޮނީމަސް، އިންސާނަކަށް ކުރެވޭ އިޙްޞާޞްތަކެއް ފާޅުކުރުމުން އެއީ ކުފުރު ވީތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އޭނާ ލިޔުއްވާފައި އެވަނީ ޙަޤީޤަތެއްގެ ވާހަކަ ހެންނެވެ. އަހަމުދު ހޝިމާ

   
 7. Anonymous

  March 28, 2008 at 4:18 pm

  ސިހާބު ތިޔަހަރަ ކުފުރު ވަނީނު؟

   
 
%d bloggers like this: