RSS

Category Archives: Religion

Violent extremism in the schools of Maldives


Today I came across this amazing piece of writing, which – according to a friend, was circulating in Viber groups. The author is Mr. Ismail Shafeeu, who is said to have worked at all levels of the education sector over the past years and is currently pursuing his education further. (Kindly note below is a crude translation.)

“There are 2160 expatriate teachers who are teaching in the schools of Maldives this year – 2019. In the past years, we have had even more. Moreover, over 85% of doctors and nurses working in the Maldives are foreigners. And 90% of them are not Muslims.

The said expatriates live a peaceful life, with dignity and respect. If the schools in the country had a curriculum promoting religious extremism, would they have been able to live in peace?

As a person who have worked at all levels of the school system, I can confidently say that there is no part in the education provided in the schools that promotes hatred or violence against non-Muslims. The result is that (including myself) the most beloved of teachers of any Maldivian is either a Sri Lankan or and Indian. If schools promoted religious hatred this would not have been the case.

Therefore those who say that the schools in Maldives teach religious extremism are saying so without any basis. Such research is based on heresy, fabricated information, and lies produced by them. These will not be considered in distinguished academic discourse.

The great majority of those who have lost civility and good character are mostly those who have not completed the school system. They had not completed formal schooling up to grade 10 or 12 in a school. It is highly unlikely that a person who have completed and gone through a good education in their school days will have such extremist leniencies. This is sufficient to realize that the school curriculum in Maldives does not promote religious extremism.

Indeed. Allah has set limits in Islam to protect the fundamentals of the humanity, civilization, wealth and religious matters. Those who criticize religion do not want to be bound by those limits. It is evident from what they write. There agenda can only be achieved through the elimination of the Islamic curriculum in schools. Therefore they voice out against the basis of the curriculum which is the Quran the Ways of Prophet Muhammadh Rasool S.A.W. There can be no other reason.”

 
Comments Off on Violent extremism in the schools of Maldives

Posted by on October 9, 2019 in Nation Building, Neevey Adu Kon Adu, Religion, Society, Uncategorized

 

Why spread hatred of other religions!


Tolerance is key to competitive coexistence in a global village. I am surprised our politicians do not understand the difference between being Muslims and being intolerant anti-Christian and anti-Buddist. For God’s Sake, will someone open our eyes to the fact that all religions and people need to coexist. I am not saying that we should import Christianity or Buddism into this country. I am simply saying that we ought to show some respect; we have so many Christians and Buddists in our midst and working to build this nation. They don’t hate Islam – atleast as far as we can see; why should we hate their faith. Let’s just keep ours and inculcate and educate our young in the good of Islam.

When a bomb goes off in a place crowded with tourist we call “foul” and blame the extremists, but are we not fanning extremism in this country right now; and that too by leading politicians. How much better are we than the so called “terrorists”.

Note: this post has been inspired by the recent attacks on faith in the local media.

 

Isthikharah Prayer before you act!


Mohamed Muizzu has advised all Muslim voters in Maldives to do the Ishthikharah Prayer before the Voting Day… He writes:

After deciding on your choice of presidential candidate (whoever it is), who you think would be most capable of safeguarding and promoting the Islamic identity of the people and practically delivering as much as possible of what they have promised on their manifestos, I sincerely advise to pray the Isthikharah Prayer regarding that decision.

Read more here

 

Adaalath Party takes the elections to court


Adhaalath Party which claims they do things the Islamic way, have taken the Elections Commission to the Supreme Court for accepting Maumoon’s candidacy to stand in the upcoming presidential elections. Adhaalath claims that Maumoon is not a Muslim of a Sunni sect of Islam, when the constitution requires that one should belong to a Sunni sect.

Adhaalath is the institutional strength behind the Jumhooree Gulhun or Republican Coalition, whose presidential candidate is Villa Foundation Chairman Gasim Ibrahim. They have a considerable support base in the political landscape, by being the self-appointed guardians of Islam in the Maldives. Adhaalath type of Islam is fearful because they seemingly claim to have the authority to decide who is a Muslim and who is not. And the other is this prejudice that Sunni Muslims are more Muslim than others.

So what I see is a new type of Islam in the evolution phase. All my life, I had believed Islam to be one religion and a simple way of life which is dignified and caring, not one of greed and a hate-bashing institution of sheer lunacy. I still believe that Islam is a religion of peace and tolerance; not the type that is manifesting amongst us right now.

Jumhooree Party has not distanced itself from the court-case to prove that Maumoon is not a “proper” Muslim, thought they were quick to announce their shock and awe at the President of the Youth League of the party who lodged a complaint against Anni in the Supreme Court. Jumhooree spokesperson was highly apologetic whenever he mentioned the incident, and said that the party was going to expell the Youth League President from the party if he did not fall in line. He also seemed to be of the opinion that it should be the people and not the Supreme Court
Bench who decides a president.

Come to think of it, I think the fact that Anni could say “let the people decide” shows his trust and confidence in the people of this country to make the right decision. Clearly Adhaalath fears the people will make the wrong decision. They have no confidence in the wisdom of the people – people are ignorant and only the scholars know!

This action of Adhaalath which is clearly a unilateral action by Adhaalath and without the backing of their coalition partner, definitely shows the Adhaalath way of doing things. They cannot trust the majority to decide. What I cannot understand is that this so called democracy is not an Islamic institution and why are a religous party entagled in it.

Islam is becoming confusing (atleast when forced to believe that Adhaalath is its guardian); and so is democracy. I atleast thought I knew Islam.

You may also like to read the story as reported in Minivan and Miadhu

 

Dhivehinnaai Islaamdheen


ދިވެހިންގެ މުސްލިމްކަމާއި އިސްލާމްދީން ދެކެ ވާ ލޯތްބަކީ ޝައްކެތްނެތް މިންވަރަށް ޔަގީން ކަށަވަރު ވެފައިވާ ކަމެކެވެ. އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތުމަކަށް ދިވެހިން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެއްވެސް ދިވެއްސަކީ އިސްލާމަކަށް ނޫން މީހަކަށް ވާކަށް ދިވެހިން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަންވާނީ މަތިވެރިވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ މާތް ގޮތެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނެއް ދުވަހަކުކޮޅުންވިޔަސް އަޔަނުދިނުމަށް ދިވެހިން ތިބީ އަތުކުރި އޮޅާލައިގެންނެވެ. މިއީ ފޮނިވާހަކަތަކެވެ. ވަރަށް ހިތްގައިމު ހުވަފެންތަކެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ދިވެއްސަކު ސެލޫނަކަށް ބޯކޮށަން ދިޔައެވެ. ޖެހިގެން އިންގޮޑީގައި ޖައްސާލީ ބުރުގާ އަޅައިގެން އިން އަންހެންކުއްޖެކެވެ. އޭނާ ބުރުގާނަގައިގެން ދިޔައީ ބޯދޮންނަ ގޮޑިއަށެވެ. ގޮސް އޮށޯތުމުން އޭނާގެ ބޯ ދޮވެދީފައި އޭނާ ގޮވައިގެން އައީ ފިރިހެނެކެވެ. ފުރަތަމަ މީހާ ތެދުވެގެން ދިޔައިރު، އަންހެންކުއްޖާގެ ބޯވަނީ ފިރިހެން ބޯކޮށާ މީހާގެ އަތުގެތެރޭގައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ދިވެއްސަކު ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް މަތިން ދާންވެގެން ޓިކެޓެއް ނެގިއެވެ. އޭނާ މާލެއިން ހުޅުލެއަށް ދާންޖެހެނީ 11 ޖަހާއިރަށެވެ. ހުކުރުދުވަހުގެ މެންދުރު 12 ޖަހާއިރު ހުޅުލޭ ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލުން ޗެކިންގ ކުރި މީހާ “ހުކުރުއަޅާފައި” ފުރައިގެންދާނެއެވެ. އެއީ އަދުގެ ހާލަތު އޮތްގޮތުން ދިވެހިންނަށް އޮތް މަޖުބޫރެވެ. އިސްލާމްދީނަށް ގަދަރުލިބޭ ގޮތަށް މިއަދަކު ކަންކަން ކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. އެއީ ގާނޫނުއަސާސީހަދާއިރު ރައްޔިތުން ރުއްސަން އަދި ގައުމުގެ ނަން ރީތިކޮށްލަން ބޭނުންތެރި ހަތިޔާރެކެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
މާލޭގެ ފުރަތަމަ ސިޓީހޮޓާކަމުގައިވާ ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓަލުގައި އާންމުކޮށް ރާވިއްކާ ތަންތަން ހުރެއެވެ. އެތަނަކީ ދިވެހިންނަށް މާކެޓުކުރާ ތަނެކެވެ. ރިޒޯޓެއްގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ހަމައެކަނި ކޭޓަރ ކުރާ ތަނެއް ނޫނެވެ. ފަތުރުވެރިއަކު އޭނާގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިވެހިކާބަފައިންގެ އިހުގެ ދީން ކަމުގައިވާ ބުއްދާގެ ބުދެއް ގެނެސް ފަތުރުވެރިންނަށް އެކަނި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ޕާޓީ ޒީނަތްތެރިކުރުމުން، ދިވެހިންނަށް އެކަން މައްސަލައަކަށްވީ ދީނަށް އޮތް ލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަމަކުން ނޫނެވެ. ދިމާކުރުމަށް ލިބުނު ރަގަޅު ފުރުސަތަކަށް ވީމައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ދިމާކުރުމަކީ އިސްލާމީ އުސޫލަކަށް ނުވިޔަސް އެއީ ދިވެހިއިސްލާމީ އުސޫލުގެ މައިތަނބެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރަން އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ނިކުމެތިބި ގައުމުގެ ލީޑަރުން އެގެންދަނީ ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންނާއި މުޅިރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ރިވެތި ނަމޫނާ ދައްކަމުންނެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
4 Comments

Posted by on September 20, 2008 in Civil Society, For Laughs, My Concerns, Religion, Thaana

 

This Ramazan: a month of Fasting, Feasting and bloody Feuds


Maldivians embrace the month of Ramadan (fasting) on Monday. Maldivians are Muslims by a constitutional decree. The country should be led by a government whose cabinet members and the Chief Executive (the President) must belong to the Sunni Muslim sect. The constitution does not limit citizenship to Sunni Muslims but limits the highest offices of government to those belonging to the Sunni sect. The proponents of the constitution argue that this is a model liberal democracy for Muslim states. This fasting month is the first time Maldivians will fast under a constitution that is labelled an Islamic Liberal Democracy.

Maldivians will embrace the teachings of Prophet Mohammadh (PBUH) in the mosques and their daily lives during the fasting month. That is what we claim. But the transformation of society and a lack of focused human development means that the nation who should be Sunni Muslims across the board will embrace a month of fasting by the day, feasting by night, and engage in bloody feuds day and night. Most of the “delicacies” of daily life during the month of Ramadan will be quite un-Islamic let alone un-Sunni.

To make matters worse, the eight hundred and sixty fortieth month that Maldivians will be fasting as Muslims, and the first month of fasting under the new constitution will also be a month of mud-slinging and character-assassination by political opponents which is quite contrary to the Teachings of the Almighty delivered to the Human Race through Prophet Mohammadh (PBUH).

Islam is the religion of peace and respect, but that would be non-existent in the Maldives for this holy month.

 

Liberal Democracy and Freedom of Religion


Our politicians have claimed that the new constitution adopted by the constituent assembly amassed by the President of Maldives to revise the current one would pave way for a liberal democracy in the Maldives.

A search of the keyword liberal democracy in Encyclopedia Britannica Online says, “… the democratic system everywhere brought with it growing prosperity, the emancipation of women, recognition of the equal rights of law-abiding individuals and social groups (whatever their origins or beliefs), and a professed commitment to international cooperation—indeed, in the second half of the 20th century no Western democracy made war against any other. The turbulent processes of open debate and decision produced an economic order that was vastly more productive than communist command economies.”

The above is a fact of the global reality. However, our politicians chose to evade that very reality for fear of reprisals and political suicide, as I understood from Minister Nasheed’s recent blog post. The comments to his blog clearly show the emergence of a desire amongst the intellectuals of the nation for all types of freedom that are associated with a liberal democracy, including the freedom to choose one’s faith. This does not necessarily say that they want to give up the Islamic faith.

I would like to restate that the problem will emerge sooner than later. It will be an issue that the politicians will have to face, however much they want to evade it. Just like the multi-party system, the issue can be postponed for the strategic convenience of the present day politicians.

As I have said before in a post on the reasons for overthrowing the government, …the problem to my mind is that we are practising alien concepts such as “democracy”, “liberty”, and “human rights”, without a proper understanding of the core values and evolution of those concepts. It is also similar to a person practising “extreme” Islam without a proper understanding of the fundamentals.

Our ulamas will only tell us that we are doomed. They conveniently fail to guide us to the Right Path. Umar Naseer has joined the pack, though not an ulama himself, telling us the problem and not giving a practicable solution.

 
Comments Off on Liberal Democracy and Freedom of Religion

Posted by on May 18, 2008 in Democracy nd Reform, My Concerns, Religion

 

Truth is Relative to time and place! (Dhivehi)


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ރައްޔިތުންތަކެއް ޓެރަރިޒަމް ހަރަކާތެއް ހިންގާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މުޅި ގައުމު ސިހުންވެ، ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކާ ކުރިމަތިލި ހިމަންދޫ ހާދިސާއަކީ މީޑިޔާއިން ވަރަށްބޮޑަށް ކަވަރުކުރި ހާދިސާއެކެވެ. އަދި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މީޑިޔާގެ ވަކިބަޔަކު ހޮވާލައިގެން ހާދިސާހިނގިތަނަށް ގެންގޮސް ނޫސްވެރިން “އެމްބެޑް” ކުރި މަދު ހާދިސާތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް މިހާދިސާ ހިމެނެއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެހެންކަމުން، މުޅި ގައުމު އެހާދިސާއަށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. އަދި އަލްޚައިރު މިސްކިތުގައި ހައްޔަރުވެފައިތިބި މީހުންނާއި ހަމްދަރުދީވި ބަޔަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލި ބަޔަކުވެސް އުޅުނެވެ. އެއްގޮތަކަށް ބަލާއިރު، އެއީ ގައުމުގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ނަގާލާ، ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއަށް ގައުމު ފުރޮޅިގެން ދިޔުމަށް މަގުފަހިކުރުވާނެ ހަރަކާތެއްކަމުގައި ވަރަށްބޮޑަށް އެދުވަސްވަރު ބެލެވިގެން ދިޔަކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ފެނުނެވެ. އެއިރު އެއީ ޓެރަރިސްޓުންކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވުނުކަމަށް ދެންނެވިދާނެއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެހެންނަމަވެސް، އެމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެވި އަސީރުކުރެވި، މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ފަނޑިޔާރުގެއާއި ހަމަޔަށް ގެންދެވުމުން، ގާނޫނުގެ ބާރު އަނެއްކާވެސް ފެންމަތިވެ، ގައިދީންގެ ހައްގުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ރޫހު ފެންނާން ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން، މައްސަލަބަލާ ފަނޑިޔާރުމަނިކުފާނު، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ބަސް ބިނާކޮށްފައިވާ ވީޑިޔޯގެ ސައްހަކަން ބަލަން، ކަމުގެ މާހިރުން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިހަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މިހާރުވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އަދި ދުވަސްގަނޑެއްފަހުން، އެއީ ހިނގި ހާދިސާއެއްތޯ ބަލަން ދިރާސާކުރަން ޖެހުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއްހެން، މިހަބަރު ކިޔާލުމުން އަޅުގަޑަށް ވިސްނުނެވެ. އެކަމަކު، އަޅުގަޑުގެ ނަޒަރުގައި ހިނގި ހާދިސާގެ ތަފުސީލަށް ދާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އެކަން ހިނގިކަން މުޅިގައުމު ދެނަހުއްޓެވެ. ސުވާލަކީ، އެއީ ހައްގުތައް ގެއްލި ގޮތް ހުސްވެފައިވާ ދީނުގެ ޖިހާދީން ހައްގުގެ މަގަށް ނަސްރުހޯދުމަށް ހިންގި އަމަލެއްތޯ ނުވަތަ ގައުމު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލާ ސުންނާފަތިކޮށްލުމަށް ހިންގި އަމަލެއްތޯއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެކަމަކު، މިއީ ނުހިނގާ ކަމަކަށްވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު އެބައޮތެވެ. ވަގުތާއި ހާލަތު ބަދަލުވެ، ގިނަދުވަސްތަކެއްވުމުން “ހަގީގަތް” ބަދަލުވާކަމުގެ އިހުސާސް މިވަގުތު އަޅުގަޑަށް އެބަ ކުރެވެއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
Comments Off on Truth is Relative to time and place! (Dhivehi)

Posted by on April 17, 2008 in My Concerns, Religion, Terrorism

 

President Next…. Mathee faraathuge vote!


އަޅުގަޑު ރޭނޫން އިހަށްރޭ ތަންކޮޅެއް ފަހުން ގެއަށް އައިއިރު، ބޯޅަދަނޑުގެ ދަގަނޑު މަތީގައި ޖައްސާލައިގެން ތިބި މުސްކުޅިވަރުގެ ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު، “ރަހުމަތް ލެއްވި މީހަކަށްތާ ކުރިލިބޭނީ” މިމޭރުމުން އެއްޗެއް ބުނިއަޑު އެހީމެވެ. އެއީ ތެދެކެވެ. އަޅުގަޑަކީ ވެސް ޤަޟާޤަދަރަށް (ގަލާގަދަރަށް) އީމާންވާ މީހެއްގެ ގޮތުން، ﷲ ގެ ރަހުމަތްފުޅަކީ އިންސާނާގެ ކުރިއެރުމުގެ ފަހަތުގައިވާ މުހިންމު ރުކުނެއް ކަމުގައި އަޅުގަޑު ދެކެމެވެ. އަދި ﷲ ގެ ރަޙްމަތްފުޅަކީ ގުދުރަތީ ގާނޫނުގެ ހަމަތަކުގެ މަތީން ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެއްޗެއްކަމުގައި ވެސް އަޅުގަޑު ގަބޫލު ކުރަމެވެ. ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި
އެކަމަކު އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރެއަށް މިހާރު ތައާރަފުވަމުންދާ އާ މަފުހޫމުގެ ކުރީގައި އަޅުގަޑުމެން ގަބޫލުކުރި އަގީދާގައިވާ ގޮތުން، ގަލާގަދަރަށް އީމާންވުމުގެ މާނައަކީ އަޅުގަޑުމެންނަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމަކީ މަތީފަރާތެއްގެ “ނިންމެވުމެއް” ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރުމެވެ. މިއީ ދިވެހިންގެ ޒަމާންވީ އަގީދާއެވެ. ރަސްކަމުގެ ކޮއިލުތެރެއިން ރައްޔިތުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ހަތިޔާރެވެ. ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި
އެ ކޮންޓްރޯލު ގެއްލި، ދިވެހިންގެ ވިސްނުން މިދަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރާ ދިވެހީންނާއި، ގަބޫލުނުކުރާ ދިވެހީންނާއި، އެއްވެސް ދީނެއް ގަބޫލުނުކުރާ ދިވެހީން، މިއަދު ގަބޫލުކުރާ އެއްކަމެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ “ވެރިކަމުގައި ތިބޭނީ ރައްޔިތުން” ކަމަށާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސަކަށް މީހުން ހޮވާމީހަކު “އަބަދުވެސް ވާނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާދިމަކަށް” ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ހުތުބާ ބަދަލެއް ނުވެއެވެ. ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހ
މިއަދުވެސް އާދައިގެ މަތިން، މާތްﷲ “ހޮއްވަވާ، ޚިޔާރުކުރައްވާ، މިންވަރުކުރައްވާ، މެދުވެރި ކުރައްވާފައިވާ” ވެރިންނަށް ނަސްރު ދެއްވުން އެދި މާލޭވިލިނގިލީ ހުކުރު މިސްކިތުގަޔާއި ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހުތުބާގެ ބަޔަކަށް ވެގެން ދިވެހި ފިރިހެނުން ދުއާކުރިއެވެ. ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި
ދީނަކީ ރަންނަމާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއްގެ ފެށުމުގެ ކުރިން ވާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މަތީފަރާތުގެ ވޯޓު އޮތް ފަރާތެއްގެ ހައްގެއްކަމުގައި ވެރިކަން ދުށުން ނިމިގެން ނޫނީ ރައްޔިތުންގެ ހާދިމަކު ރައީސްކަމުގައި ދެމިއެއް ނުހުންނާނެއެވެ. ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި
 
 

Miadhuge Dhivehi Jeelu: Jaahilunge ves Jaahilun!


ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު މިވަނީ “ޖާހިލިއްޔަތުގެ ވެސް ޖާހިލިއްޔަތުކަން މަތީގަ” ކަމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ މަތީމަޖިލީހުގެ އިސްއިމާމު ފަތުވާއެއް ނެރުއްވައިފިކަމަށް، ހަވީރު ނޫހުގައި ލިޔެފިއެވެ. އެނޫހުގައިވާގޮތުން، އޭނާ މިހުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، ކީރިތި ރަސޫލާގެ އީދުމީލާދު ފާހަގަކުރުމަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާގެ އީދުމީލާދު ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާ އިސްވެހުރެ މިކަން ހިންގެވިޔަސް، ކީރިތި ގުރުއާނުގައި ނުވަތަ ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައި ރަސޫލާގެ އީދުމީލާދު ފާހަގަކުރުމަށް އަންގަވާފައިވާކަމަށް މީހަކު ބުނިއަޑެއް އަދި އަޅުގަޑު ނާހަމެވެ. އެކަމަކު، ބިދުއާ ކަމުގައި ވެގެން މައުލޫދު ކިޔުމާއި ގޭގޭގައި ސަލަވާތްފުޅު ކިޔެވުން ހުއްޓާލާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަންކުރަންވީ މޮޅުއިތުރުވެގެންވާގޮތް އެންމެ ރަގަޅަށް އެނގޭނީ މަތީ މަޖިލީހަށްކަން ޔަގީނެވެ. ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި
އަދި މަތީމަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ވާޖިބަކަށް ވެފައިވާގޮތުގެމަތީން، ޑރ. އަފްރާޝީމަށް ގޮތެއް ހެދުމަށް މަތީމަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ބާރެއް ނެތްކަމަށް އެމަޖިލީހުގެ އިސްވެރިޔަކު އަނެއްކާވެސް ވިދާޅުވިކަމަށް، ހަމަ މިޚަބަރުގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. އަދި މަތީމަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވާ މޭރުމުން އެމަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ބާރެއްނެތްކަމަށާއި ފާހިޝް އަމަލްތަކަށް ރާއްޖެ ހުށަހެޅި ގައުމު ފަސާދަވެގެން މިދަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދީނީ ޝިއާރު ފާޅުކުރުމުގެ ބާރު ގާނޫނު އަސާސީގައި އޮންނާތީކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ހަމައެއިސްވެރިޔާ ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާކަމަށް ނޫސްކިޔާލުމުން ވިސްނެއެވެ. ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި
ސުވާލަކީ ޝޭޚު އިލްޔާސްއާއި ޝޭޚު ފަރީދުއާއި ޑރ. އަފްރާޝީމާއި އަދާލަތު ޕާޓީއާއި ސަލަފު ޖަމްއިއްޔާއާއި މިފަދަ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިންގެ މައްޗަށް ދީން އުނގަންނައިދީ މަގުދައްކައިދެމުން މިގެންދަނީ ގާނޫނު އަސާސީއަކުން ދިން ކޮންބާރަކުން ހެއްޔެވެ؟ ބާރުނެތިގެން އެކަމާ ހިތުގައި ޖެހިގެން މިއުޅޭ ބޭފުޅަކު މިސްކިތެއްގައި ދީނީ ނަސޭހަތެއްދީ ހުކުރު ހުތުބާއެއްކިޔާ ހަދާއަޑުވެސް އިވޭކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ހަމަގައިމުވެސް އިސްއިމާމު އިމާމުވެ ކުރެއްވި ނަމާދެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަޑު އަޑުނާހަމެވެ. އެއީވެސް ހަމަ ބާރެއް ނެތިގެންތޯއެވެ. އިމާމުވެ ނަމާދުކުރަންވެސް ގާނޫނު އަސާސީގައި ލިޔަންވީ ހެއްޔެވެ؟ ހުކުރުހުތުބާ ކިޔަންވެސް ގާނޫނު އަސާސީގައި ލިޔަންވީ ހެއްޔެވެ؟ މީހުންގެ ވިޔާނުދާ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ތިމާމެން ހެޔޮހާލުގައި ތިބެން ރަގަޅުވާނެއެވެ. ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި ދިވެހި
 
 
 
%d bloggers like this: