RSS

Category Archives: Service

ADK EXPERIENCE


Yesterday I made an appointment to consult with a physician at ADK Hospital. We got an appointment for Dr. Virendra in room #8, token #50.

In the morning I called the hospital general number and confirmed that the Dr. Virendra’s consultation starts at 3 o’clock. This information was available on the answering machine which gave easy to follow instructions. I had called the hospital number 3313553.

This afternoon, i sent an sms to 235 with the memo number and came to know when the doctor had started consultations. Since our token # was 50, I checked with the messaging system to see which token # was next. Finally, we came to the hospital, in time for the appointment.

We are right now waiting for our turn. I wanted to jot down this experience cos it is a good example of how information communication technology can be used to make life more pleasant, and enhance efficiency in our daily lives; as well as increase customer satisfaction in providing services.

I find that there can be more stories of gratitude when we can train the human element in service delivery to be as dependable and reliable in what they do. It is perhaps the challenge for human energy enhancement officers and managers.

What are you thoughts?

 
1 Comment

Posted by on June 25, 2012 in Random Thoughts, Service

 

Tags: , ,

Benku Khidhumathuge Vaahaka ….! (Dhivehi)


އަޅުގަޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީބޭންކު ކަމުގައިވާ “ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް” ގެ ހެޑްއޮފީހަށް ގުޅީ ކުޑަލޯނެއް ހޯދުމަށެވެ. އެއީ އަޅުގަޑުގެ ކޮއްކޮމެން ގެ ހަދަންވެގެން، ގެހެދުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް އަޅުގަޑުމެންބެލި އަށާރަމަސްދުވަހުގެ ތެރެއިން ހަމަސްދުވަހު ތަނެއްކުއްޔަށްހިފުމަށް ހިގާނެޚަރަދު އެކަމަށްލިބިފައިވާ ފައިސާއިން ދެކޮޅުޖެހެން ނެތުމުންނެވެ. ގެހެދުމަށް ބަޔަކަށް ދޫކުރި އެއްބަސްވުން ހެދިއިރު ހުރިވަރުގެ ގާތްގަޑަކަށް ދެގުނަޔާކައިރި މިންވަރަކަށް ތަންތަނުގެކުލި މައްޗަށް ގޮސްފައިވާތީއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެހެންކަމުން، ގެހަދާދީފައި ދެބުރިއެމީހުން ބޭނުންކުރުމަށްފަހު، އެހެންބުރިތައް އަޅުގަޑުމެން ބޭނުންކުރާގޮތަށް ގެހަދައިދޭން ތަނާއިހަވާލުވިމީހުންގެ އަތުން، އެއްބަސްވުމުގައި އޮތްވަރަށްވުރެ އިތުރަށް އެމީހުންއަތުން ފައިސާނުހޯދާ ބެންކުން ލިބިދާނެތޯ ބެލުމަށް އަޅުގަޑުމެން ބޭނުންވީއެވެ. ކަންދިމާވާގޮތުން، އަޅުގަޑުގެ ކޮއްކޮމެންގެ އަދި އެހެންބިންކޮޅެއްވެސް މާލޭގައި އޮތުމާއި އެތަނުގައި އިމާރާތެއްކޮށް ބަޔަކަށް ކުއްޔަށްވެސް ދީފައި ހުރުމާއެކުގައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އަޅުގަޑު ބެންކަށްގުޅާ، ކަމާބެހޭގޮތުން ގުޅަންޖެހޭނީ ކޮންމުވައްޒަފަކާތޯ ބެލީމެވެ. ކޮންމެއަކަސް އެތައްފަހަރަކުގުޅާ އޭނަޔާއި ނުގުޅިގެން އުޅެމުންގޮސް އެންމެފަހުން އެކަމާގުޅޭ އެހެންމުވައްޒަފަކާ ވާހަކަދެއްކީމެވެ. އޭނާއަށް މިހުރިހާވާހަކައެއް ކިޔާދިނުމުން ބުނީ ބެންކުން ލޯނުދޫކުރަނީ ގެއިމާރާތްކުރުމަށްކަމަށެވެ. އަޅުގަޑުމެން މިބޭނުންވެގެންއުޅޭ ކަންތައްތަކަށް ލޯނުދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނެތްކަމަށެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ކޮލެޓަރަލްގެ ގޮތުގައި މިހާރުވެސް ކުޑަކުއްޔަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންކޮޅެއް އޮތްކަމުގައިވިޔަސް، ގެހެދުމަށްޓަކައި ކުރުމުއްދަތަކަށް ތަނެއްގައި ތިބުމަށް ކުލިދެއްކުމަށްޓަކައި އަޅުގަޑުމެންނަށް އިތުރަށްބޭނުންވި އެއްލައްކަރުފިޔާ ބެންކުން ނުލިބޭނެކަމަށް ބުނުމުން އަޅުގަޑު ހަމަ އަންތަރީސްވިއެވެ. އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ވާހަކަދެއްކުމުން، އެމުވައްޒަފުބުނީ ކިތަންމެހިތްހަމަނުޖެހުނަސް ކުރާނެކަމެއްނެތްކަމާއި އެކަމަކީ މެނެޖްމަންޓުގެ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވުމުން އެކަމާހިތްހަމަނުޖެހިގެން، ބޭންކްއޮފްމޯލްޑިވްސްގެ ވެބްސައިޓަށްގޮސް އެތަނަށްފޮނުވި ޝަކުވާއަށް އަދި ޖަވާބެއްނުލިބެއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެދުވަހު އަޅުގަޑު ހިތަށްއެރިއެވެ. ވިޔަފާރިވެރިންގެ ގައުމީ ޖަމްއިއްޔާގެ އެގްޒެކެޓިވްކޮމިޓީގައި އަޅުގަޑުވޭތުކުރި ހަތަރުއަހަރު ދުވަހު ދިމާވި ކުދިވިޔަފާރިވެރިންނާއި އަންހެންވިޔަފާރިވެރިން، އެމީހުންގެ ހާލުބަޔާންކުރުމަށް ނުހަނު ހިތްދަތިކަމާއިއެކު ދެއްކިވާހަކަތަކަކީ ތެދުވާހަކަތަކެއްކަން އިތުރަށް ގަބޫލުކުރެވުނެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އާދެ، ދިވެހިބެންކަކީ ގައުމީބެންކެއް ނޫންކަމެވެ. އެއީ ވަރަށް ފޯކަސްޑް ކޮމާޝަލްބެންކެއްކަމެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގައުމީބެންކެއް ބޭނުންވާކަމުގެ ފުންއިހުސާސްކުރެވުނެވެ. މިފިކުރުއިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެންދިޔައީ މިއަދުގެ “މިއަދު” ނޫސް ކިޔާލުމުންނެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
Comments Off on Benku Khidhumathuge Vaahaka ….! (Dhivehi)

Posted by on May 23, 2008 in Development, Economy, Service, Thaana

 

How I feel….! (Dhivehi)


އަޅުގަޑުމެން ދިރިދުނިޔޭގައި އުޅޭ ކޮންމެދުވަހަކީ އަޅުގަޑުމެން ކޮންމެމީހަކުވެސް ތަފާތު އެތައް އިހުސާސްތަކެއް ތަޖުރިބާކުރާ ދުވަހެކެވެ. އަޅުގަޑުމެންގެ ކުރިމަގުގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ހަމަޖެހުން ބިނާވެފައި އޮންނަނީ އެއިހުސާސްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އަޅުގަޑުމެން ހޭލާތިބޭވަގުތު އަޅުގަޑުމެންބައިވެރިވާ ކޮންމެހާދިސާއެއްގެ – އާދެ، އަޅުގަޑުމެން ކޮންމެމީހެއްގެ ފިކުރާއިބަހާއިއަމަލުގެ މިސްރާބުހިފަނީ އެއިހުސާސްތަކުން އުފެދޭ ޖަޒުބާތުތަކުންނެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރުންގެ ތަފާތަކީ، މިއިހްސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބާރުފޯރުވުމާއި، އެއިހްސާސްތަކުން އުފެދޭޖަޒުބާތުތަކުގެ ހުންގާނު ހިފުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ ދިރޭތަކެތިކަމުގައި އަޅުގަޑުމެންވުމެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
މިޕޯސްޓުލިޔަން މިއިންހިނދުކޮޅުވެސް އަޅުގަޑު މިއިނީ ވަރަށްބޮޑު ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ އިހްސާސެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަޅުގަޑުދެކޭގޮތުގައި ކޮންމެހެންކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ފޯނުކޮށްފައި ބޭފުޅަކަށް ދެންނެވުމުން، އެއީ އެއްވެސް ބޭނުމެއް އޮތްކަމެއްނޫންކަމުގައި އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވުމުން އުފެދުނު ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ އިހުސާސެވެ. އަޅުގަޑުގެ ބުއްދިއަށް ފެންނަގޮތުގައި އަޅުގަޑު ވިސްނާގޮތް އެއީ އެންމެރަގަޅުގޮތްކަމުގައި އަޅުގަޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
މިއިހުސާސް ދެންބަދަލުވުން އެންމެގާތީ ބަދަލުހިފުމުގެ ނުވަތަ ދެކޮޅުހެދުމުގެ ޖަޒުބާތަކަށެވެ. ދެން އެންމެފުރަތަމަ އަޅުގަޑު ބައިވެރިވާ ހާދިސާއެއްގެތެރެއިން އަޅުގަޑުގެ މިޖަޒުބާތު ފާޅުވެގެންދިޔުމަކީ އިންސާނީ ތަބީއަތެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޖަނަވާރަކަށްވުމުގެ ބަދަލުގައި އިންސާނަކަށްވީތީ، މިއިހުސާސްކޮންޓްރޯލުކޮށް އަޅުގަޑަށް ކުރެވެމުންމިދާ އިހުސާސުން އުފެދޭޖަޒުބާތު ފާޅުވެގެންދާނެގޮތުގެ މައްޗަށް ބާރުފޯރުވުމުގެ ކުޅަދާނަކަން އަޅުގަޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ތިމާގެ އިހުސާސްތަކުން އުފެދޭ ޖަޒުބާތަކީ ތިމާގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ އެއްޗެއްކަން ދަންނަމީހާއާއި އެކަންނުދަންނަމީހާ ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު ކުރާތަޖުރިބާ ވަރަށް ތަފާތެވެ. އެކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަމާއި ދަތުންނެތުމުގެ ސަބަބުން އެހެންމީހުންނާއިއެކު ހަމަޖެހިގެންއުޅުމާއި އުފަލާއިހިތްހަމަޖެހުމުން އަދި އިންސާނާގެ ނަފުސަށް އެންމެބޮޑަށް ބޭނުންވާ ހިތްހަމަޖެހުމާއި ހެޔޮއެދުމުގެ ޝުއޫރުތަކުން އެމީހާ ތާއަބަދަށް މަހުރޫމުވެއެވެ. މިއީ އިންސާނީ ހަގީގަތެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އަޅުގަޑު މޭޒުދޮށުން ތެދުވެގެންދާއިރު، އަޅުގަޑުގެ މޫނުމަތިން ފެންނަންހުރި ހިނިތުންވުމާއި އަޅުގަޑުގެ ހިތުގައިވާ ހިތްހެޔޮކަމަކީ އަޅުގަޑުގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުމެކެވެ. އެއީ އަޅުގަޑު ބޭނުންނުވާނަމަ، އެހެންމީހަކަށް ބާރުފޯރުވޭނެ އެއްޗެއްނޫނެވެ. އަދި އަޅުގަޑުގެ ޖަޒުބާތުތަކުގެ ލަގަން އޮންނާނީ އަޅުގަޑުގެ މުށުތެރޭގައެވެ. އެޖަޒުބާތުތަކުން އަޅުގަޑުގެ އަމިއްލަ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ކޮންމެޖަޒުބާތެއް ފަސްޖައްސާލުމުގެ ބާރު އަޅުގަޑު ހޯދާނަމެވެ. އިންސާނަކަށްވުމުގެ ހިތްގައިމުކަމަކީ އެއީއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
Comments Off on How I feel….! (Dhivehi)

Posted by on May 22, 2008 in Positive Values, Service, Thaana

 

Lost Heritage!


This afternoon I was sitting at Alfresco with a friend of mine over an espresso. As I looked at the National Handicrafts Centre just opposite where I was sitting, I saw a couple and their child trying very hard to open the heavy glass door at the entrance to the handicraft centre and sales outlet.

The said handicrats centre is a state of the art design and the staff there are well groomed in their appearance and the uniform looks as good as any of the top-brand names hotel chains in the Maldives. The mobile phones that they carry are also the latest in technology and fashion. Yet not one of the staff had the courage no the courtesy to step up and open the door for the customers.

I could not help wondering a local saying, “araathibi fankandaalevey iru engen vaane!”, which means we should know when we are cutting the branch we are sitting on. And to me, what we are sitting on right now is the heritage of peace, tranquility, tolerance and hospitality. That was the national heritage! Not the rose, or the flag with the red, green and white!

We have groomed our young to make a fast buck, without values and principles. We have failed to inculcate human qualities that enable young people to uphold our heritage. The keepers of our coffer have mistaken the real “branch” that we were sitting on, for sea-sand-and-sun. We were in such a cocoon that we thought this was the only place in the world where the traveler could get the benefit of “sss” and never bothered about the rest.

We branded the Maldives “Sunny Side of Life” not knowing that it was not the physical sense of the phrase that would appeal the traveller to these shores. I will bet that at the rate we are deteriorating, the travellers whose spending account for nearly 70% of the GDP would cease to exist in the very near future.

I believe we have cut the branch that we were sitting on! Alhugandumen mithibee araathibi fan kandaalaigen!

 
3 Comments

Posted by on May 19, 2008 in Economy, My Concerns, Service

 

Kankan kurevey meehakah vun! (Dhivehi)


އަޅުގަޑުމެންނަކީ އަޅުގަޑުމެން ބޭނުންވި ކޮންމެކަމެއް ކުރެވޭނެބައެކެވެ. އެކަން އެއީ ހަގީގަތަކަށް ހެދުން އޮތީ އަޅުގަޑުމެންގެ އަތްމަތީގައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އަޅުގަޑުމެން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާސިލުވނުވެވިގެން މިއުޅެނީ ކޮންސަބަބަކާހުރެ ހެއްޔެވެ؟ މިސުވާލުކިޔާނުނިމެނީސް އަޅުގަޑުމެން ކޮންމެމީހެއްގެ ސިކުނޑިއަށްވެސް އެތައްނަމެއް އެތައްކަމެއް ވެރިވެގެންދާނެކަން ޔަގީނެވެ. އަޅުގަޑުމެންނަށް ނޭގިނަމަވެސް، ގަބޫލުކުރެވިފައި މިތިބެނީ އަޅުގަޑުމެންގެ ބަދުނަސީބާއި ނާކާމިޔާބުގެ ސަބަބަކީ އެހެންމީހުންނާއި އަޅުގަޑުމެންނަށް ބާރުނުފޯރާކަންތައްތައް ކަމުގައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ހަގީގަތަކީ، އަޅުގަޑުމެންނަށް ހާސިލުނުވެއޮތް ކޮންމެކަމެއް ހާސިލުނުވެއޮތުމުގެ ސަބަބުއޮތީ އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރޭގައެވެ. އަޅުގަޑުމެން ކޮންމެމީހެއްގެ ކިބައިގައެވެ. އެކަންކަން ފާހަގަކުރަނީ އެހެންމީހަކުނަމަ، އެމީހަކުދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި ރުޅިއައުމާއި ޖަދަލުކުރުމަކީ އިންސާނީތަބީއަތުގެ އާންމުސިފައެކެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ކާމިޔާބުމީހަކަށްވުމަށްޓަކާ އަޅުގަޑުމެންގެ ކިބައިގައި ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ހުންނަންޖެހެއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއްސިފަޔަކީ އެހެންމީހުންނާއިކަންކަމަށް އިނގިލިދިއްކުރުން ދޫކޮށްލާ، ތިމާގެ ނަފުސާ ސުވާލުކުރުމެވެ. އަހަންނަށް ތަފާތެއްގެނެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ޖަވާބުވަރަށް ސާފެވެ. އަޅުގަޑުމެން ކޮންމެމީހަކީވެސް އަމިއްލަޔަށް ބޭނުންވުމުން ތަފާތެއް ގެނެވިދާނެމީހެކެވެ. ތިމާ ހެނދުނުތެދުވާގަޑިއަށެވެ. އެހެންމީހުންނާ ވާހަކަދައްކާ ރާގަށެވެ. ޒިންމާދާރުކަމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައެވެ. މީހުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ތަފާތެއްގެނައުން މިހިނދަށް އެންމެމުހިންމީ ކޮންކަންކަމަކުންތޯއާއި، ތަފާތެއްގެނަމުގައި އިސްކަންދޭނީ ކޮންކަމަކަށްތޯއާއި، ތިމާޔަށް އެންމެބޮޑު ކުރިއެރުމެއް މަގުކުރުކޮށް އެންމެ އަވަހަށް ހޯދައިގަންނާނީ ކިހިނެތްތޯ ކަނޑައެޅުމުގައި އެންމެފަސޭހަގޮތަކީ ތަފާތެއްގެންނަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ރޮގަކުން ރޯލްމޮޑެލެއް ފާހަގަކުރުމެވެ. އަދި އެފަރާތަކާއިއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
Comments Off on Kankan kurevey meehakah vun! (Dhivehi)

Posted by on May 14, 2008 in Positive Values, Service

 

The Food Bank Insult


The other day two friends I walked into Food Bank Restaurant next to Fantasy Stores. We went there to have a coffee. I am a special fan of the Illy cappuccino that is served there, since a friend introduced me to the restaurant’s open air upstairs a few months back.

As we walked upstairs and moved toward two tables joined together which can seat six people, a waiter in uniform walked up to us and without saying a word pointed to a four seat table nearby. I stopped in my tracks, simple shocked. The way we were being ordered and without a sound!

I looked at the finger of the waiter pointing us at the other table and then at the table. There was nothing to say that this particular table was reserved. I stood shocked for a while, then walked out of the restaurant. We also called the other two friends who were to join us, and told them to come to Sea Gull Cafe’.

This is not the first time, I have met with extremely rude attitude from those serving in cafe’s and restaurants in Male. The very next day, we also had to walk out of open air at Olive Garden because we had simply being ignored by the waiters for over twenty minutes. They had more important things to do. This time the decision was taken by a Singaporean friend who was visiting us. I also recalled the day when a managing director of a reputable company in Male and I spent two hours at the top deck in Trends restaurant; just to get the invoice after two coffees were served to us.

I cannot help thinking the importance of having a coffee machine installed in the office!

 
6 Comments

Posted by on November 17, 2007 in Neevey Adu Kon Adu, Service

 
 
%d bloggers like this: