RSS

Kankan kurevey meehakah vun! (Dhivehi)

14 May

އަޅުގަޑުމެންނަކީ އަޅުގަޑުމެން ބޭނުންވި ކޮންމެކަމެއް ކުރެވޭނެބައެކެވެ. އެކަން އެއީ ހަގީގަތަކަށް ހެދުން އޮތީ އަޅުގަޑުމެންގެ އަތްމަތީގައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އަޅުގަޑުމެން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާސިލުވނުވެވިގެން މިއުޅެނީ ކޮންސަބަބަކާހުރެ ހެއްޔެވެ؟ މިސުވާލުކިޔާނުނިމެނީސް އަޅުގަޑުމެން ކޮންމެމީހެއްގެ ސިކުނޑިއަށްވެސް އެތައްނަމެއް އެތައްކަމެއް ވެރިވެގެންދާނެކަން ޔަގީނެވެ. އަޅުގަޑުމެންނަށް ނޭގިނަމަވެސް، ގަބޫލުކުރެވިފައި މިތިބެނީ އަޅުގަޑުމެންގެ ބަދުނަސީބާއި ނާކާމިޔާބުގެ ސަބަބަކީ އެހެންމީހުންނާއި އަޅުގަޑުމެންނަށް ބާރުނުފޯރާކަންތައްތައް ކަމުގައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ހަގީގަތަކީ، އަޅުގަޑުމެންނަށް ހާސިލުނުވެއޮތް ކޮންމެކަމެއް ހާސިލުނުވެއޮތުމުގެ ސަބަބުއޮތީ އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރޭގައެވެ. އަޅުގަޑުމެން ކޮންމެމީހެއްގެ ކިބައިގައެވެ. އެކަންކަން ފާހަގަކުރަނީ އެހެންމީހަކުނަމަ، އެމީހަކުދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި ރުޅިއައުމާއި ޖަދަލުކުރުމަކީ އިންސާނީތަބީއަތުގެ އާންމުސިފައެކެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ކާމިޔާބުމީހަކަށްވުމަށްޓަކާ އަޅުގަޑުމެންގެ ކިބައިގައި ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ހުންނަންޖެހެއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއްސިފަޔަކީ އެހެންމީހުންނާއިކަންކަމަށް އިނގިލިދިއްކުރުން ދޫކޮށްލާ، ތިމާގެ ނަފުސާ ސުވާލުކުރުމެވެ. އަހަންނަށް ތަފާތެއްގެނެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ޖަވާބުވަރަށް ސާފެވެ. އަޅުގަޑުމެން ކޮންމެމީހަކީވެސް އަމިއްލަޔަށް ބޭނުންވުމުން ތަފާތެއް ގެނެވިދާނެމީހެކެވެ. ތިމާ ހެނދުނުތެދުވާގަޑިއަށެވެ. އެހެންމީހުންނާ ވާހަކަދައްކާ ރާގަށެވެ. ޒިންމާދާރުކަމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައެވެ. މީހުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ތަފާތެއްގެނައުން މިހިނދަށް އެންމެމުހިންމީ ކޮންކަންކަމަކުންތޯއާއި، ތަފާތެއްގެނަމުގައި އިސްކަންދޭނީ ކޮންކަމަކަށްތޯއާއި، ތިމާޔަށް އެންމެބޮޑު ކުރިއެރުމެއް މަގުކުރުކޮށް އެންމެ އަވަހަށް ހޯދައިގަންނާނީ ކިހިނެތްތޯ ކަނޑައެޅުމުގައި އެންމެފަސޭހަގޮތަކީ ތަފާތެއްގެންނަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ރޮގަކުން ރޯލްމޮޑެލެއް ފާހަގަކުރުމެވެ. އަދި އެފަރާތަކާއިއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
Comments Off on Kankan kurevey meehakah vun! (Dhivehi)

Posted by on May 14, 2008 in Positive Values, Service

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: