RSS

Category Archives: For Laughs

And … the winner is…!!!


A friend of mine told me today about a very iteresting incident in a school poetry writing competition years back. This was the story.

There were a group of students who were attending a tutorial on poetry writing. On the day of the poetry competition, all students attending the tutorial were asked to submit two poems each. One of the senior students from the tutorial called up a junior student and asked for her help to write a second poem for him. He was very busy and could not compile a second poem. The girl willingly agreed. She composed a poem for her senior friend and the poem was submitted to the competition.

Then, on the day of announcing the winners, the senior student won the competition; and the poem for which he won the competition was actually composed by his much junior colleague. The girl clapped, smiling, as she watched the boy walk down from the stage with his head down. To this date, the winner of the competition is not the one who actually composed the poem.

The truth will not always win. And it is only some people who can digest the victory which is theirs – yet attributed to a more undeserving person.

Are we ready to face the reality? The winner may not always be the true champion after all. That is the real world! Reality sucks!

 

Dhivehinnaai Islaamdheen


ދިވެހިންގެ މުސްލިމްކަމާއި އިސްލާމްދީން ދެކެ ވާ ލޯތްބަކީ ޝައްކެތްނެތް މިންވަރަށް ޔަގީން ކަށަވަރު ވެފައިވާ ކަމެކެވެ. އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތުމަކަށް ދިވެހިން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެއްވެސް ދިވެއްސަކީ އިސްލާމަކަށް ނޫން މީހަކަށް ވާކަށް ދިވެހިން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަންވާނީ މަތިވެރިވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ މާތް ގޮތެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނެއް ދުވަހަކުކޮޅުންވިޔަސް އަޔަނުދިނުމަށް ދިވެހިން ތިބީ އަތުކުރި އޮޅާލައިގެންނެވެ. މިއީ ފޮނިވާހަކަތަކެވެ. ވަރަށް ހިތްގައިމު ހުވަފެންތަކެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ދިވެއްސަކު ސެލޫނަކަށް ބޯކޮށަން ދިޔައެވެ. ޖެހިގެން އިންގޮޑީގައި ޖައްސާލީ ބުރުގާ އަޅައިގެން އިން އަންހެންކުއްޖެކެވެ. އޭނާ ބުރުގާނަގައިގެން ދިޔައީ ބޯދޮންނަ ގޮޑިއަށެވެ. ގޮސް އޮށޯތުމުން އޭނާގެ ބޯ ދޮވެދީފައި އޭނާ ގޮވައިގެން އައީ ފިރިހެނެކެވެ. ފުރަތަމަ މީހާ ތެދުވެގެން ދިޔައިރު، އަންހެންކުއްޖާގެ ބޯވަނީ ފިރިހެން ބޯކޮށާ މީހާގެ އަތުގެތެރޭގައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ދިވެއްސަކު ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް މަތިން ދާންވެގެން ޓިކެޓެއް ނެގިއެވެ. އޭނާ މާލެއިން ހުޅުލެއަށް ދާންޖެހެނީ 11 ޖަހާއިރަށެވެ. ހުކުރުދުވަހުގެ މެންދުރު 12 ޖަހާއިރު ހުޅުލޭ ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލުން ޗެކިންގ ކުރި މީހާ “ހުކުރުއަޅާފައި” ފުރައިގެންދާނެއެވެ. އެއީ އަދުގެ ހާލަތު އޮތްގޮތުން ދިވެހިންނަށް އޮތް މަޖުބޫރެވެ. އިސްލާމްދީނަށް ގަދަރުލިބޭ ގޮތަށް މިއަދަކު ކަންކަން ކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. އެއީ ގާނޫނުއަސާސީހަދާއިރު ރައްޔިތުން ރުއްސަން އަދި ގައުމުގެ ނަން ރީތިކޮށްލަން ބޭނުންތެރި ހަތިޔާރެކެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
މާލޭގެ ފުރަތަމަ ސިޓީހޮޓާކަމުގައިވާ ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓަލުގައި އާންމުކޮށް ރާވިއްކާ ތަންތަން ހުރެއެވެ. އެތަނަކީ ދިވެހިންނަށް މާކެޓުކުރާ ތަނެކެވެ. ރިޒޯޓެއްގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ހަމައެކަނި ކޭޓަރ ކުރާ ތަނެއް ނޫނެވެ. ފަތުރުވެރިއަކު އޭނާގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިވެހިކާބަފައިންގެ އިހުގެ ދީން ކަމުގައިވާ ބުއްދާގެ ބުދެއް ގެނެސް ފަތުރުވެރިންނަށް އެކަނި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ޕާޓީ ޒީނަތްތެރިކުރުމުން، ދިވެހިންނަށް އެކަން މައްސަލައަކަށްވީ ދީނަށް އޮތް ލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަމަކުން ނޫނެވެ. ދިމާކުރުމަށް ލިބުނު ރަގަޅު ފުރުސަތަކަށް ވީމައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ދިމާކުރުމަކީ އިސްލާމީ އުސޫލަކަށް ނުވިޔަސް އެއީ ދިވެހިއިސްލާމީ އުސޫލުގެ މައިތަނބެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރަން އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ނިކުމެތިބި ގައުމުގެ ލީޑަރުން އެގެންދަނީ ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންނާއި މުޅިރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ރިވެތި ނަމޫނާ ދައްކަމުންނެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
4 Comments

Posted by on September 20, 2008 in Civil Society, For Laughs, My Concerns, Religion, Thaana

 

A week and three years of blogging!


Today is a week and three years since I started blogging. My first blog was on MSN Spaces and the my first blog post was on August 31, 2005 – inspired by the book How to Have a Beautiful Mind by Edward de Borno.

Since, I forgot the password to my space and started a second blog on Windows Live Spaces on February 27, 2006. I blogged about everything and did some poetry too, inspired by various events and incidents in my life.

Later, I started blogging here on August 28, 2007. I have managed to keep blogging and be more active since. I would like to thank those who have visited this blog and posted their comments to my thoughts and opinions. I believe that it is the sharing of thoughts and experiences that enriches human lives, enhancing one’s values and principles and creating the opportunity to re-evaluate them.

This past year has been a fascinating experience with over 300 posts on blogspot alone. During the year I have also made numerous comments on the Information Minister’s personal blog (when he has not censored my comments, as has been the case recently for my stand on the ongoing transitional phase of the constitution in progress).

I thank all!

 
1 Comment

Posted by on September 7, 2008 in For Laughs

 

Maldivian MPs: Good-for-Nothing MPs


Minivan News reports…

The vote for the acting speaker of the people’s majlis (parliament) was suspended following a dispute in the process, meaning the the decision has now been postponed until 12 August. Previous speaker Ahmed Zahir was initially elected with 25 votes to 23, but members of the newly founded Republican Party said Ahmed Shiyam was ineligible to vote, and so the ballot may have to be retaken. Zahir was competing against Mohamed Shihab, who has recently joined the Republican Party with several other parliamentarians. Read more here

The “good-for-nothing” Maldives Parliament or People’s Majlis has once again proven its inefficiency and acumen for medling up with proceedings and messing up the decisions that it makes.

The Parliament House did not know that DRP Vice President Ahmed Siyam Mohamed was an appointed member of the MTDC Board of Directors appointed in July this year. Even at the time of his appointment he and the government would have known that he cannot remain a member of the directors’ board and also be an MP. And when the confirmation of MPs whose positions in public companies were announced, and Siyam’s name did not come up in that list; the Honorable MPs waited till the casting of votes was over, to make the fuss. That way they grab the attention of the people, like babies. Wow!

What wise politicians we have got in this country! Heh he… I believe that these are not mistakes, but hidden messages to the people. What do you think the message could be?

 

CMDA releases suspension on MTDC dividend payments


On 26th July 2008 – the national independence day which is a public holiday, the Capital Market Development Authority (CMDA) announced that it had asked the Maldives Tourism Development Corporation (MTDC) to suspend paying dividend to its shareholders.

CMDA announcement referred to the payments as “payments made in the name of dividend” of 2007. The first paragraph of the press release said that the suspension was because the payments in contravention to the ordinary practise of dividend payouts. And that such disbursement of payments in the name of “dividends” (implying that it was not legal dividend) would confuse the shareholders and the (stock) market.

The third paragraph said that CMDA believes that a payout that is more than the net profit of the company for the year, should be explained to the market. And that the suspension was to investigate the matter, following the decision by (MTDC) to declare the dividend.

Being a shareholder of MTDC affected by the unfounded and illegal CMDA decision that did not follow accepted standards anywhere in the world, I looked up what the investopedia and britannica said about dividend and found nothing abnormal about the dividend declared by MTDC. And it is funny that infact the Bank of America is said to have decided on a divident which meant the bank practically will have to pay out virtually everything it earns.

There is no legal provision in Securities Act or the Companies Act that gives the CMDA the authority to stop dividend payments as adopted legally by shareholders of a company. By law, the shareholders at the Annual General Meeting of the Company is the highest and most powerful organ of the institution.

It is very interesting that the five member board of CMDA think that they are an ultimate authority who can act above the law. The board is chaired by Mr. Abdul Ghafoor Abdul Latheef of the Maldives Monetary Authority.

CMDA has made no public announcement, but it seems to have released the suspension after coming to its senses about the wrong it has done.

 
1 Comment

Posted by on August 1, 2008 in Economy, For Laughs

 

Caffeine Overdose


Yesterday I was down with what a friend of mine said, was a cigarette and coffee overdose. What happened to me was; that I had a bad cough, high fever and a terrible body ache. I was furious at having being subject to this condition.

Today when I turned up for work, I was furious with myself for having put myself in such a situation where I have given the opportunity to someone else to point a finger at me. Yet, the truth is that what I have gotten into is my responsibility and mine alone.

The point is, sometimes we think that our feelings are a product of other people’s thoughts, words, or actions. Yet, the truth is that they are our own.

I would have to be more mindful of what I fill up my veins with. Better luck, the next time!

 
1 Comment

Posted by on June 9, 2008 in For Laughs, Positive Values

 

Dhoneh Dhee!


I was walking on my way to the ferry to get home, after spending a late evening at work. On the way I saw a man knocking at the window of a taxi and frantically shouting at the driver and pointing to him to reverse and go back and to the left side of a one way street. In a moment, a girl came out of the house the taxi was by, and got in. The man looked behind him and that was the moment “his taxi” came and stopped by his luggage on the other side of the street. I walked on.

I was reminded of a story from Hinnavaru where I worked as a headteacher for six years.

Once there was this teacher from the south who was working in the school. One day when he went to the classroom and came back, he found this girl running behind a boy shouting “dhon dheynvee” (give kiss). The teacher immediately ordered the grade 3 girl to the office, and told her to wait in detention after school. He knew that this girl was from a “bad home background”.

The teacher was very upset when he came to the office and found the girl missing and almost hit the ceiling when he found that the assistant headteacher had sent the girl home without keeping her for detention. Now, to cut a long story short; the assistant headteacher explained the following to the teacher who was past boiling point.

The girl was chasing the boy to get his “yellow” color pencil which the boy had grabbed from her. In Hinnavaru, children call yellow color pencil, “dhon”. So she was asking the boy to “give (her) dhon”; and NOT chasing the boy for a kiss!

Anyway, we make assumptions numerous times in our relationships and daily lives. It is always good TO ASK before we jump to conclusions, and make a fool of ourselves. I found this story useful in my communication sessions on organizational behavior/culture.

 
4 Comments

Posted by on May 29, 2008 in For Laughs, Positive Values

 

Dhivehi Monster Raving Loony Party! (Dhivehi)


މޮންސްޓަރ ރޭވިންގ ލޫނީ ޕާޓީ ގެ ވާހަކަ ވަރަށްކުރިއްސުރެވެސް އަޅުގަޑު އަޑުއަހަމެވެ. އެޕާޓީގެ ޒައީމުހުންނަނީ ކްލައުނެއްގެ ހެދުން އަޅައިގެންކަމަށް ވިސްނިފައިއޮތުމުން އަޅުގަޑަށް އޭރުފުދެއެވެ. އެކަމަކު ލޫނީޕާޓީ ގެ މައުލޫމާތު އިތުރަށް ހޯދުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އަޅުގަޑަށް އައީ ދިވެހި ލޫނީޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައިއުޅޭ ރައްޓެހިންތަކަކާ އިއްޔެދިމާވުމުންނެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެމީހުން ބުނާގޮތުން އެމީހުންގެ ޕާޓީއަކީ ސިޔާސީ ހަލާލު ވިޔަފާރި ޕާޓީއެވެ. އިނގިރޭސިބަހުންނަމަ، ހަލާލު ޕޮލިޓިކަލް ބިޒިނަސް ޕާޓީއެވެ. އެޕާޓީގެ އުސޫލަކީ ކޮންމެކަމެއް ބިޑުގެ އުސޫލުން ގެންދިޔުމާއި، ހުރިހާމެމްބަރުންގެ ހަމަހަމަކަން އޮތުމާއި، ޕާޓީއަށްލިބޭ ހުރިހާއާމްދަނީއެއް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހަމަޔަށް ބެހުމާއި، ޕާޓީގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ފަހުބަސްކިޔުމުގެ ބާރު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކައުންޓުފާމަކަށް ދިނުމާއި، ސިޔާސީގޮތުން ލިބެންއޮތް ވިޔަފާރީގެ ކޮންމެފުރުސަތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ސިޔާސީއެއްވެސް މަގާމަކަށް ކުރިމަތިނުލުމާއި، ހަރަދެއްނުކޮށް ފައިސާލިބެންއޮތް ކޮންމެގޮތަކަށް ސިޔާސީވިޔަފާރި ކުރުންކަމުގައި އަޅުގަޑާ ކޮފީބޯތަކުން އިށީންމޭޒުގައި ތިބިރައްޓެހިން ބުންޏެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
މޮންސްޓަރ ރޭވިން ލޫނީ ޕާޓީ ގެ މެނިފެސްޓޯ ބައްލަވާލައްވާ! ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
Comments Off on Dhivehi Monster Raving Loony Party! (Dhivehi)

Posted by on May 27, 2008 in Democracy nd Reform, For Laughs, Presidential Election 2008, Thaana

 

Smiling Sweet Seventeen


I have a saying near my desk at work that says, “If you are bringing an excuse, this may not be the right time, please come tomorrow!” … Ofcourse, if the person did bring an excuse and came the following day, the announcement still tells him the same. Then today, when I came to work, everything had changed. It’s such a wonderful thing to work with colleagues who wish you well.
 
5 Comments

Posted by on May 17, 2008 in For Laughs, Positive Values

 

Have a Wonderful Day!


This morning I woke up quite late and was therefore late to work by nearly an hour. I was so upset with myself that I jumped out of bed and shouted at the top of my voice; ofcourse there’s no one at home because my wife is already at work in her school and my daughter is in school too.

While on my way to the ferry, I realized that I cannot carry this negative energy in me to my work place. It is a place that should be fun and joyful. So I decided to change my day, make it bright and wonderful. I sent an sms to a colleague, wishing her a good morning and told her that I woke up late because there was something good waiting for me today.

The rest of the day was fantastic. It turned out to be one of the best days I have so far had during this year. I achieved so much. And yes, something wonderful did happen too. When I walked into the “hotaa” (cafateria) by our office for lunch, I bumped into a good friend who I have not met for years now. He was in Male’ visiting his family for a short break from work and we had a long chat.

When I reflected on the events of the day, I was reminded of the saying on a tshirt I brought for my son from a visit abroad. “We are responsible for our feelings.” How true!

If I want to have a wonderful day, the effort to achieve it is simple! Just the attitude to say to myself that there is something good waiting for me today, and a promise to myself that I will have a wonderful day!

Isn’t that wonderful!

 
Comments Off on Have a Wonderful Day!

Posted by on May 13, 2008 in For Laughs, Positive Values

 
 
%d bloggers like this: