RSS

Dhivehi Monster Raving Loony Party! (Dhivehi)

27 May

މޮންސްޓަރ ރޭވިންގ ލޫނީ ޕާޓީ ގެ ވާހަކަ ވަރަށްކުރިއްސުރެވެސް އަޅުގަޑު އަޑުއަހަމެވެ. އެޕާޓީގެ ޒައީމުހުންނަނީ ކްލައުނެއްގެ ހެދުން އަޅައިގެންކަމަށް ވިސްނިފައިއޮތުމުން އަޅުގަޑަށް އޭރުފުދެއެވެ. އެކަމަކު ލޫނީޕާޓީ ގެ މައުލޫމާތު އިތުރަށް ހޯދުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އަޅުގަޑަށް އައީ ދިވެހި ލޫނީޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައިއުޅޭ ރައްޓެހިންތަކަކާ އިއްޔެދިމާވުމުންނެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެމީހުން ބުނާގޮތުން އެމީހުންގެ ޕާޓީއަކީ ސިޔާސީ ހަލާލު ވިޔަފާރި ޕާޓީއެވެ. އިނގިރޭސިބަހުންނަމަ، ހަލާލު ޕޮލިޓިކަލް ބިޒިނަސް ޕާޓީއެވެ. އެޕާޓީގެ އުސޫލަކީ ކޮންމެކަމެއް ބިޑުގެ އުސޫލުން ގެންދިޔުމާއި، ހުރިހާމެމްބަރުންގެ ހަމަހަމަކަން އޮތުމާއި، ޕާޓީއަށްލިބޭ ހުރިހާއާމްދަނީއެއް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހަމަޔަށް ބެހުމާއި، ޕާޓީގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ފަހުބަސްކިޔުމުގެ ބާރު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކައުންޓުފާމަކަށް ދިނުމާއި، ސިޔާސީގޮތުން ލިބެންއޮތް ވިޔަފާރީގެ ކޮންމެފުރުސަތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ސިޔާސީއެއްވެސް މަގާމަކަށް ކުރިމަތިނުލުމާއި، ހަރަދެއްނުކޮށް ފައިސާލިބެންއޮތް ކޮންމެގޮތަކަށް ސިޔާސީވިޔަފާރި ކުރުންކަމުގައި އަޅުގަޑާ ކޮފީބޯތަކުން އިށީންމޭޒުގައި ތިބިރައްޓެހިން ބުންޏެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
މޮންސްޓަރ ރޭވިން ލޫނީ ޕާޓީ ގެ މެނިފެސްޓޯ ބައްލަވާލައްވާ! ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
Comments Off on Dhivehi Monster Raving Loony Party! (Dhivehi)

Posted by on May 27, 2008 in Democracy nd Reform, For Laughs, Presidential Election 2008, Thaana

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: