RSS

Dhivehinnaai Islaamdheen

20 Sep

ދިވެހިންގެ މުސްލިމްކަމާއި އިސްލާމްދީން ދެކެ ވާ ލޯތްބަކީ ޝައްކެތްނެތް މިންވަރަށް ޔަގީން ކަށަވަރު ވެފައިވާ ކަމެކެވެ. އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތުމަކަށް ދިވެހިން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެއްވެސް ދިވެއްސަކީ އިސްލާމަކަށް ނޫން މީހަކަށް ވާކަށް ދިވެހިން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަންވާނީ މަތިވެރިވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ މާތް ގޮތެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނެއް ދުވަހަކުކޮޅުންވިޔަސް އަޔަނުދިނުމަށް ދިވެހިން ތިބީ އަތުކުރި އޮޅާލައިގެންނެވެ. މިއީ ފޮނިވާހަކަތަކެވެ. ވަރަށް ހިތްގައިމު ހުވަފެންތަކެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ދިވެއްސަކު ސެލޫނަކަށް ބޯކޮށަން ދިޔައެވެ. ޖެހިގެން އިންގޮޑީގައި ޖައްސާލީ ބުރުގާ އަޅައިގެން އިން އަންހެންކުއްޖެކެވެ. އޭނާ ބުރުގާނަގައިގެން ދިޔައީ ބޯދޮންނަ ގޮޑިއަށެވެ. ގޮސް އޮށޯތުމުން އޭނާގެ ބޯ ދޮވެދީފައި އޭނާ ގޮވައިގެން އައީ ފިރިހެނެކެވެ. ފުރަތަމަ މީހާ ތެދުވެގެން ދިޔައިރު، އަންހެންކުއްޖާގެ ބޯވަނީ ފިރިހެން ބޯކޮށާ މީހާގެ އަތުގެތެރޭގައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ދިވެއްސަކު ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް މަތިން ދާންވެގެން ޓިކެޓެއް ނެގިއެވެ. އޭނާ މާލެއިން ހުޅުލެއަށް ދާންޖެހެނީ 11 ޖަހާއިރަށެވެ. ހުކުރުދުވަހުގެ މެންދުރު 12 ޖަހާއިރު ހުޅުލޭ ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލުން ޗެކިންގ ކުރި މީހާ “ހުކުރުއަޅާފައި” ފުރައިގެންދާނެއެވެ. އެއީ އަދުގެ ހާލަތު އޮތްގޮތުން ދިވެހިންނަށް އޮތް މަޖުބޫރެވެ. އިސްލާމްދީނަށް ގަދަރުލިބޭ ގޮތަށް މިއަދަކު ކަންކަން ކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. އެއީ ގާނޫނުއަސާސީހަދާއިރު ރައްޔިތުން ރުއްސަން އަދި ގައުމުގެ ނަން ރީތިކޮށްލަން ބޭނުންތެރި ހަތިޔާރެކެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
މާލޭގެ ފުރަތަމަ ސިޓީހޮޓާކަމުގައިވާ ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓަލުގައި އާންމުކޮށް ރާވިއްކާ ތަންތަން ހުރެއެވެ. އެތަނަކީ ދިވެހިންނަށް މާކެޓުކުރާ ތަނެކެވެ. ރިޒޯޓެއްގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ހަމައެކަނި ކޭޓަރ ކުރާ ތަނެއް ނޫނެވެ. ފަތުރުވެރިއަކު އޭނާގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިވެހިކާބަފައިންގެ އިހުގެ ދީން ކަމުގައިވާ ބުއްދާގެ ބުދެއް ގެނެސް ފަތުރުވެރިންނަށް އެކަނި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ޕާޓީ ޒީނަތްތެރިކުރުމުން، ދިވެހިންނަށް އެކަން މައްސަލައަކަށްވީ ދީނަށް އޮތް ލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަމަކުން ނޫނެވެ. ދިމާކުރުމަށް ލިބުނު ރަގަޅު ފުރުސަތަކަށް ވީމައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ދިމާކުރުމަކީ އިސްލާމީ އުސޫލަކަށް ނުވިޔަސް އެއީ ދިވެހިއިސްލާމީ އުސޫލުގެ މައިތަނބެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރަން އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ނިކުމެތިބި ގައުމުގެ ލީޑަރުން އެގެންދަނީ ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންނާއި މުޅިރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ރިވެތި ނަމޫނާ ދައްކަމުންނެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
4 Comments

Posted by on September 20, 2008 in Civil Society, For Laughs, My Concerns, Religion, Thaana

 

4 responses to “Dhivehinnaai Islaamdheen

 1. Hilath

  September 22, 2008 at 2:26 pm

  It’s silly that any government should try to keep its population in a certain religion under compulsion. Wherever humans are concerned, they will never be uniform or conform to any single belief or behavior. To expect otherwise is beyond silly. I have personally come across Maldivian Christians, Maldivian Zoroastrians (fire worshippers), Maldivian Buddhists, Maldivian Goths, Maldivian Luciferians (Satan or Devil worshippers), Maldivian Agnostics and many many Maldivian Atheists. It’s just for political reasons that rival Presidential candidates and political parties take up the religion issue. As long as Maldives’ islands are inhabited by a species known as human beings, there logically can never be a 100 percent of anything, i.e, Maldives never was and never will be a 100 percent Islamic country and it doesn’t really need me to point this out!

   
 2. heaven

  September 21, 2008 at 1:58 am

  Dear Shihab,First of all, I am very glad you have very articulately written about a feeling that is common in Maldivian society. In fact, I relate to the basic sentiment of the post more than with any train of thought I have had recently. I think the attitude of the present day Maldivian (if I may generalize about this) is one of ambivalence, especially among youth. For me personally this has been the case quite often, sometimes to the point of irredeemable conflict with what I would like to believe, and what I have to believe in light of evidence and experience. I think like all our thought processes, emotions and feelings, the sense of spiritual fulfillment is also (sometimes) dependant on external circumstances; certain situations, etc. What does it mean, today, to be a Muslim? And what does it mean to be a ‘good’ Muslim? Unfortunately, I personally am of the view that (to which there is no academic support yet), for the last 30 years, as government was at times synonymous with that of an individual or a small group of individuals’ decisions, interpretation of, and nurturing of religion was also the work of the same individual or group. Hence, when that individual or (his) group is seen as ‘loosing the plot’, people begin to doubt what they believed in, so to speak ‘on the back of this’ group. People (some people) would now quite naturally like to explore other belief systems. And like all the social experiments that have been tried in the west in the latter part of the 20th century have all unarguably demonstrated that the human mind is not ready to accept any kind of limits when it comes to the exercise of its essential faculties. And I think one of the things we as human beings do is search; among other things, for the meaning of life. And so there will be alternate interpretations, if not alternate versions, of the ‘good life’. This leaves me only one choice, to understand that human experience is relative and subjective in the end. We cannot discredit a human being’s sensory mechanisms nor his intellect when it comes to letting him choose what he wants to when it comes to matters such as religious faith, which is often a core value to the point that one is even willing to sacrifice one’s life for it (I’m thinking of extremists who engage in suicidal trips here). I feel religious sentiment is universal and it should be given room to express itself and manifest in the social and cultural sphere. Maldivians – perhaps being ‘islanders’, small groups living in small islands with a hostile nature around them, have like many other communities in the world, found solace in beliefs – be it supernatural or otherwise. In fact, from the 2000 or so years for which Maldives is believed to have existed as a human community, there is evidence to support that other religions and highly elaborate customs and traditions existed here which has no bearing on Islam. I like to think Maldivians would be able to openly discuss religion as a worldly matter, i.e. as a matter which has practical relevance to our daily lives, and be able to accept and view other religions with due respect. Your post has triggered so many thoughts which I cannot possibly outline here, but I hope there will be other opportunities to discuss the topic. best,m

   
 3. Anonymous

  September 20, 2008 at 8:11 pm

  ދީނަކީއިންސާނުން‮ ‬އުފެއްދި‮ ‬ނިޒާމްތަކެއް‮.‬‮ ‬ހުރިހާދިވެހިންނަކީ‮ ‬އިސްލާމުންނެއްނޫން‮.‬‮ ‬އަދި‮ ‬ލޭއޮހޮރުވާ‮ ‬ގަދަބާރުން‮ ‬ބޯލަންބާދީނެއް‮ ‬ދިވެހިންބޭނުމެއްނޫން‮.‬‮ ‬ތި‮ ‬ޝިހާބުވެސް‮ ‬ތުބުޅިނުލާ‮ ‬ކޮންދީނެކޭކިޔާކަށް؟‮ ‬ހަމަގައިމު‮ ‬ބަނގުރާލުގެ‮ ‬ވިޔަފާރީން‮ ‬މަންފާނުލިބޭދިވެއްސެއްނުވޭ!‮ ‬ހަސަން‮ ‬ސައީދު

   
 4. Anonymous

  September 20, 2008 at 8:10 pm

  Dear Sir,Would it disappoint you to know that many Maldivians today do not consider them as Mulsims?. I guess it’s wrong to say “all Maldivians” are mulsims. The majority is; but not all. Maybe the number is small. Maybe it is 1%.It’s not that most of them have taken up alternative religions. It’s just that they do not believe in Islam. Like many in the world. It’s a personal view. Every man has the right to choose and they can’t be forced into believing things that you feel is right. So it would be good to have an open view.Maldives is a 100% Muslim country (well that’s the statement many make). Maybe for a time it was and is. There was also a time when Maldives was not a 100% Muslim nation. We have to accept somethings in life and about Human nature and learn to adopt to them. There are many countries who have seen progress and are living in harmony lets take examples from them too.If one would say Islam was the success of Maldives, one could also argue that religion is issue too. Due to which we have not progressed and some people have taken advantage of. There is multiple sides to this. My point again being two basic ones. 1) We can’t say today Maldives is a 100% mulsim nation. 2)We don’t need to be a 100% muslim country to progress and live happily.

   
 
%d bloggers like this: