RSS

The New Reality of Our Nation!

02 Mar

މީހަކު ބުނި އަޑު އިވުނެވެ. “ބަނޑަށް ވަޅިއެއް ހަރާ މަރާލަންވީ!” ދެން ބުނި އަޑު އިވުނީ، “އާނ. އެހެންނު ބުނާނީ. އެޅާއަތުގަ އޮތް ފޯނަކީ އޭނާގެ މަންމަގެ … ދޭތެރެއިން ނަގާފައި އޮތް ފޯނެއް ނޫންވިއްޔާ! އެއީ އަހަރެން ގަނެފަދިން ފޯނެއް!” ދެން ހަމަހިމޭން ވަގުތު ކޮޅެކެވެ. އެއަށްފަހު ދެން އަޑުއިވުނީ، “އާނ! އެޅާ އެއީ ސްކޫލަށް ދާ ޅާއެކޯ! ބާރަ އެކެއްޖަހާއިރު ވެސް ގެއަކަށް ނާދޭ! އަނެއްކާ ފޯނު ކުރީމަ ނަގަނީއެއްނޫން.” ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
މިއަޑުތައް އަހަން އަޅުގަޑު ހުރިއިރު، ހިތަށް ވެރިވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ބިރުވެރިކަމެކެވެ. އެއަޑު އިވެނީ ކުއްޖެއްގެ ބައްޕަ އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ނިސްބަތްކޮށް ދައްކާ ވާހަކައިގެ އަޑުކަން އެނގުމުންނެވެ. ބެލްކަނީގައި އަޑުއަހަން ހުރިއިރު، ކުރެވޭނެކަމެއް ނެތްކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވެމުން ދިޔައެވެ. އެކަމާ ފިކުރުކުރުމަކީ އަޅުގަޑުގެ ކަމެއް ބާވައޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. އަޅުގަޑު ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ފުލުހަށް ރިޕޯޓު ކުރާނީ ހެއްޔެވެ؟ އެމީހުން ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ގައުމު މިހާލަށް ވެއްޓެން މިޖެހުނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
1 Comment

Posted by on March 2, 2008 in Nation Building, Neevey Adu Kon Adu

 

One response to “The New Reality of Our Nation!

  1. Anonymous

    March 3, 2008 at 5:52 am

    piss piss. ajaibu antharees vey.

     
 
%d bloggers like this: