RSS

Truth is Relative to time and place! (Dhivehi)

17 Apr

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ރައްޔިތުންތަކެއް ޓެރަރިޒަމް ހަރަކާތެއް ހިންގާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މުޅި ގައުމު ސިހުންވެ، ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކާ ކުރިމަތިލި ހިމަންދޫ ހާދިސާއަކީ މީޑިޔާއިން ވަރަށްބޮޑަށް ކަވަރުކުރި ހާދިސާއެކެވެ. އަދި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މީޑިޔާގެ ވަކިބަޔަކު ހޮވާލައިގެން ހާދިސާހިނގިތަނަށް ގެންގޮސް ނޫސްވެރިން “އެމްބެޑް” ކުރި މަދު ހާދިސާތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް މިހާދިސާ ހިމެނެއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެހެންކަމުން، މުޅި ގައުމު އެހާދިސާއަށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. އަދި އަލްޚައިރު މިސްކިތުގައި ހައްޔަރުވެފައިތިބި މީހުންނާއި ހަމްދަރުދީވި ބަޔަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލި ބަޔަކުވެސް އުޅުނެވެ. އެއްގޮތަކަށް ބަލާއިރު، އެއީ ގައުމުގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ނަގާލާ، ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއަށް ގައުމު ފުރޮޅިގެން ދިޔުމަށް މަގުފަހިކުރުވާނެ ހަރަކާތެއްކަމުގައި ވަރަށްބޮޑަށް އެދުވަސްވަރު ބެލެވިގެން ދިޔަކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ފެނުނެވެ. އެއިރު އެއީ ޓެރަރިސްޓުންކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވުނުކަމަށް ދެންނެވިދާނެއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެހެންނަމަވެސް، އެމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެވި އަސީރުކުރެވި، މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ފަނޑިޔާރުގެއާއި ހަމަޔަށް ގެންދެވުމުން، ގާނޫނުގެ ބާރު އަނެއްކާވެސް ފެންމަތިވެ، ގައިދީންގެ ހައްގުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ރޫހު ފެންނާން ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން، މައްސަލަބަލާ ފަނޑިޔާރުމަނިކުފާނު، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ބަސް ބިނާކޮށްފައިވާ ވީޑިޔޯގެ ސައްހަކަން ބަލަން، ކަމުގެ މާހިރުން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިހަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މިހާރުވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އަދި ދުވަސްގަނޑެއްފަހުން، އެއީ ހިނގި ހާދިސާއެއްތޯ ބަލަން ދިރާސާކުރަން ޖެހުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއްހެން، މިހަބަރު ކިޔާލުމުން އަޅުގަޑަށް ވިސްނުނެވެ. އެކަމަކު، އަޅުގަޑުގެ ނަޒަރުގައި ހިނގި ހާދިސާގެ ތަފުސީލަށް ދާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އެކަން ހިނގިކަން މުޅިގައުމު ދެނަހުއްޓެވެ. ސުވާލަކީ، އެއީ ހައްގުތައް ގެއްލި ގޮތް ހުސްވެފައިވާ ދީނުގެ ޖިހާދީން ހައްގުގެ މަގަށް ނަސްރުހޯދުމަށް ހިންގި އަމަލެއްތޯ ނުވަތަ ގައުމު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލާ ސުންނާފަތިކޮށްލުމަށް ހިންގި އަމަލެއްތޯއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެކަމަކު، މިއީ ނުހިނގާ ކަމަކަށްވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު އެބައޮތެވެ. ވަގުތާއި ހާލަތު ބަދަލުވެ، ގިނަދުވަސްތަކެއްވުމުން “ހަގީގަތް” ބަދަލުވާކަމުގެ އިހުސާސް މިވަގުތު އަޅުގަޑަށް އެބަ ކުރެވެއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
Comments Off on Truth is Relative to time and place! (Dhivehi)

Posted by on April 17, 2008 in My Concerns, Religion, Terrorism

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: