RSS

Dhivehin: Minivan Insaafuveri Inthikhaabakun Mahuroom Kurevifai thibi Rayyitheh!

12 Sep

ދިވެހިންނަށް ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީއެއް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކާ އިސްލާހުކުރި، އާގާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ރިއާސީ އިންތިޚާބަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއްގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަނުވާނެ އިންތިޚާބެކެވެ. އަޅުގަޑުގެ މިވިސްނުމަށް ޖަދަލުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް، ޖެނީވާގައި ހުންނަ، އިންޓަރޕާލިމެންޓަރީ ޔުނިއަން ގެ ޕަބްލިކޭޝަން (2006) ފްރީ އެންޑް ފެއަރ އިލެކްޝަންސް ވިދާޅުވުމަށް އަޅުގަޑު ދައުވަތު އަރުވަމެވެ. އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ވިކްޓޯރިއާ ޕާލަމަންޓް ގައި ވިޒިޓިންގ ޕްރޮފެސަރ ޑރ. ފްރެޑް ފްލެޗަރ، 20 ޖޫން 2007 ގައި ފްރީ އެންޑް ފެއަރ އިލެކްޝަންސް: ރެގިއުލޭޝަންސް ދެޓް އެންޝުއަރ އަ ފެއަރ ގޯ މިމައުޟޫއުގެ މައްޗަށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ލިޔުން ބައްލަވާލެއްވުމަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 

One response to “Dhivehin: Minivan Insaafuveri Inthikhaabakun Mahuroom Kurevifai thibi Rayyitheh!

  1. Anonymous

    September 12, 2008 at 7:12 am

    thanksthey are great links . Something every maldivian should read.

     
 
%d bloggers like this: