RSS

Maldives: Towards a New Dawn

07 Mar

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަރައްގީއަށް ރޭވުމުގެ ފެށުން ކަމުގައި، ރާއްޖޭގެ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރަނީ، 1950 ވަނަ އަހަރު ސުމުއްވުލްއަމީރު މުހައްމަދު އަމީން ނެރެދެއްވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިން އަހަރުގެ މަޝްރޫއު ނުވަތަ ތްރީ ޔިއަރ ޕްލޭން ފޯރ މޯލްޑިވްސް (1950 ން 1952) އެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެއަށްފަހު ދެން ތަރައްގީއަށް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމަށް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު އަބްދުލްޤައްޔޫމް ހޮވިވަޑައިގަތުމުން ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ އެކުލަވާލި ގައުމީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު (1985 – 1987) ތައްޔާރުކުރީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން އުފެއްދެވި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން 1985 ވަނަ އަހަރު ކަމަށްވެސް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި ގައުމީ ތަރައްގީގެ ފަސްވަނަ މަޝްރޫއު ނިމުމަކާ ހަމަޔަށް އައިއިރު، ރާއްޖެވަނީ ތަރައްގީގެ އާ ތަސައްވުރަކަށް ބޭނުންވެފައި ކަމަށް ވެއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެހެންކަމުން، 1999 ޖުލައި 26 ގައި ގައުމާ މުހާތަބުކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ، ރާއްޖޭގެ ވިހިވިހީގެ ތަސައްވުރު އެމަނިކުފާނު ދެކެވަޑައިގަންނަވާގޮތް ހާމަކޮށް ދެއްވާފައެވެ. އޭގައި ބުނެފައިވާކަމަށް އަޅުގަޑު ހަނދާންވަނީ، 2020 ގައި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ މެދުފަންތީގެ ކުރީސަފުރަގައިވާ ގައުމަކަށް ވާނޭ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކީ ގާބިލު ރައްޔިތަކަށް ވާނޭ ކަމަށެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އަދި އެމަނިކުފާނުގެ މިތަސައްވުރާއި ވިދިގެން އައި ރިއާސީ އިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް، އިންތިޚާބުގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ފަށްޓަވާ، ތ. ވޭމަންޑޫގައި ދެއްވި ހުކުރު ހުތުބާގައި ދިވެހި ޒުވާނުންނަކީ ތަންދޮރުދަންނަ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ. އަދި 2003 ވަނައަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ދިވެހިންނަށް އުފާވެރި ކުރިމަގެއް ހޯއްދަވާ ދެއްވުމަށް ވައުދުވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެއަހަރު ވެގެންދިޔައީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި މިފަހުން ހިނގާދިޔަ އެންމެ ކަޅު ހާދިސާ ހިނގާދިޔަ އަހަރަށެވެ. މާފުށީ ޖަލުގައި އިވާން ނަސީމް މަރުވި ހާދިސާގެ ފަހަތުން މާލޭގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ގެ ދިދަބާލާ ހައިކޯޓުގައި ރޯކޮށްލިއެވެ. އެކަމުގައި އިސްވެ ހުންނެވިކަމަށްވެގެން ސަރުކާރުން ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ބޮޑުދައިތާފުޅު ވިދާޅުވާ ބޭފުޅަކާއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު، 2004 ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު ރައްޔިތުންމަޖިލިސް ހުޅުއްވަވާ ދެއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީ އަނެއްކާވެސް އިސްލާހުކުރެއްވުމަށް ޚާއްޞަމަޖިލިސް އެކުލަވާލައްވާނެ ކަމުގައި އެމަނިކުފާނު އިއުލާނު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތާރީޚުން ފުރިގެންވީ 9 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ރައްޔިތުންނާއިއެކު ކޮށްލެއްވި “ނުރަސްމީ” ބައްދަލު ކުރެއްވުމެއްގައި، އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު ހިޔާލު ހިއްސާކޮށްލެއްވިއެވެ. އަދި 51 ނުގުތާގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ހުށަހެޅުއްވުމެއް 2005 ގެ ފެބްރުއަރީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ގައުމީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއާއިއެކު ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ނިކުތް، ޒުވާންކަމަށް ބަލާ އުމުރު މިހާރު ފަހަނައަޅާ ގޮސްފައިވާ ދިވެއްސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ގާނޫނު އަސާސީ ނުނިމިގެން ނޭވާހޮޅިއަށް އެޅިފައިތިބެ އާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭއިރު، ވަރަށް ފުން އިހްސާސްތަކެއް ކުރެވެއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އަޅުގަޑަށް ތަކުރާރުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލަކީ ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރަނީ ކީއްކުރަން ކޮންބޭނުމެއް ހާސިލުކުރަންކަން އަޅުގަޑުމެން އެކަކަށްވެސް ސާފުއިބާރާތުން ބުނަން އެނގޭ ބާވައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
Comments Off on Maldives: Towards a New Dawn

Posted by on March 7, 2008 in Democracy nd Reform, Development, My Concerns, Neevey Adu Kon Adu, Presidential Election 2008

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: