RSS

How about a foreign flag at the Jumhooree Maidhaan? (Dhivehi)

24 May

މެޒޯމުހައްމަދުގެ އެންމެފަހުގެ ލަވައަލްބަމް “ލިސްން” ގެ ވާހަކަޔާއިގެން މުހައްމަދު ޓީވީމޯލްޑިވްސްގެ ހުކުރުދުވަހުގެ ހެއްޔަންބޯ ޝޯއަށް އެރުމުން، އެޝޯވ ގައި މެޒޯމުހައްމަދާއި ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެމުން މުހައްމަދު ބުނިބަހަކީ، މުހަންމަދަށް އަޅުގަޑުކުރާ ގަދަރު އިތުރުވެގެންދިޔަ ވާހަކައެކެވެ. ވަރަށްކުރިއްސުރެވެސް، މުހަންމަދުގެ ލަވަކިޔުމުގެ ފަންނުގެ މަސައްކަތަށް އަޅުގަޑުގެ ހިތުގައި އިހުތިރާމާއި ގަދަރުއުފެދިފައިވެއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އާދެ މުހަންމަދުގެ ބަހަކީ، މާލެއަރާއިރު ޖުމްހޫރީމައިދާނުގައި މިހުންނަ ދިދަދނޑިއަށް ބޭރުގައުމެއްގެ ދިދަޔެއް ނަގާފައިހުންނަކަމަށްވާނަމަ ހިތަށްކުރާނެ އަސަރު، ދިވެހިރޭޑިޔޯ ހުޅުވާލާއިރު ކިޝޯރުކުމާރާއި މައިކަލްޖެކްސަންގެ ވާހަކަ ހަމަކޮންމެފަހަރަކު އަޑުއިވޭގޮތްވުމުން، އޭނާގެ ހިތަށްކުރާކަމަށެވެ. ހާދަހާވާބޮޑު ތެދެކެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެކަމަކު، ހަމަކުޑައިރުކޮޅެއްފަހުން ނުޒައިރު ދެން ސުވާލުކުރީ، އެއަލްބަމުގެ ނަމަކަށް ބޭރުބަހެއް އިނުމުން ކުރިން ބުނިއެއްޗަކާ އެއްބަސްވެވެންނެތްކަމަށެވެ. އެވާހަކަޔަށް މުހަންމަދު ވަރަށް ސާފުޖަވާބެއް ދިނެވެ. އޭތް، އޯތް، އަޑުއަހާބަލަ! މިފަދަ ދިގުގޮތަކަށް ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރުކޮށް ހިތުގައިއޮތްއެއްޗެއް ހާމަކޮށްލުމަށް ބޭނުންކުރި ނަމެއްކަމުގައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ދިވެހިންނަށްވީތީ، މިހާފަހުރުވެރިވާ ގައުމުގެ ޓީވީ ސްޓޭޝަނަށްވެސް މިކިޔަނީ ޓެލެވިޒަންމޯލްޑިވްސް އެވެ. ދިޓީވީ ދިވެހިޓީވީ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓީވީ އެއްވެސް ނޫނެވެ. ނަމަކީ އަދި އެހެންކަމެކެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
“ލިސްން” އަލްބަމް ވެގެންދާނީ ހަމަޔަގީނުންވެސް އަނެއްކާވެސް ދިވެހިންނަށް ރީތިނަންލިބޭނެ ދިވެހިމޮޅު އުފެއްދުމަކަށެވެ. މެޒޯމުހަންމަދަށް ވަރަށް ހޫނުމަރުހަބާއެއް ކިޔަމެވެ! ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
3 Comments

Posted by on May 24, 2008 in Dhivehi Music, Thaana

 

3 responses to “How about a foreign flag at the Jumhooree Maidhaan? (Dhivehi)

 1. Shihab

  May 25, 2008 at 9:56 am

  oh if I dont do that then there is a crooked indent on the last line. It’s just to keep the para fully right aligned… if you know what I mean. I got the code for writing Thaana from Moyameeha.

   
 2. jaa

  May 25, 2008 at 9:16 am

  I think the distinction, as Mezzo Mohamed has made, between a Maldivian produce and use of Dhivehi language is something we have to be especially careful of these days. Dhivehi language is a defunct and crippled language by today’s standards, I think, and we should do our best to enrich our literature/art/science with or without being held back by it…Btw. What’s the purpose of those ” ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު” hidden in white in the article??

   
 3. Anonymous

  May 24, 2008 at 8:39 pm

  we all are refugees or slaves except endheri and kaamiy ailaa. they own the country. that the feeling of most of maldivians. today i wrote a salaanjehumuge letter to theemuge for a relative. it sucks

   
 
%d bloggers like this: