RSS

Category Archives: Dhivehi Music

Thihandhaan Remix: the first show this Ramazan


I just finished watching “Thihandhaan Remix” on TVM. The show was one of the most pleasant moments to me – every second of it, in the recent past. It was one of the few instances when I had good reason to feel happy as a Maldivian. It was beautiful, it was pleasant, it was soothing, it was more than just a show. It brought happiness and delight beyond everyday moments.

TVM has made numerous strides in infortainment and entertainment in the recent past. The show tonight dignified the local artists and local talent. The opening song of the show was in a class by itself. All the singers and the songs were a worthy heritage to our culture. I would reckon that it will be worth your while to buy an audio of the show from Charlie music shop.

I am sure that the success and the mega achievement has been years in the making. There would have been days and nights of hard work, energy and effort behind that show which was such a great event.

Thanks to Mohamed Asif (the Executive Producer of the show) and all the TVM brains and hands behind the event! Congratulations!

 
1 Comment

Posted by on September 7, 2008 in Comments and Opionion, Dhivehi Music

 

How about a foreign flag at the Jumhooree Maidhaan? (Dhivehi)


މެޒޯމުހައްމަދުގެ އެންމެފަހުގެ ލަވައަލްބަމް “ލިސްން” ގެ ވާހަކަޔާއިގެން މުހައްމަދު ޓީވީމޯލްޑިވްސްގެ ހުކުރުދުވަހުގެ ހެއްޔަންބޯ ޝޯއަށް އެރުމުން، އެޝޯވ ގައި މެޒޯމުހައްމަދާއި ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެމުން މުހައްމަދު ބުނިބަހަކީ، މުހަންމަދަށް އަޅުގަޑުކުރާ ގަދަރު އިތުރުވެގެންދިޔަ ވާހަކައެކެވެ. ވަރަށްކުރިއްސުރެވެސް، މުހަންމަދުގެ ލަވަކިޔުމުގެ ފަންނުގެ މަސައްކަތަށް އަޅުގަޑުގެ ހިތުގައި އިހުތިރާމާއި ގަދަރުއުފެދިފައިވެއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އާދެ މުހަންމަދުގެ ބަހަކީ، މާލެއަރާއިރު ޖުމްހޫރީމައިދާނުގައި މިހުންނަ ދިދަދނޑިއަށް ބޭރުގައުމެއްގެ ދިދަޔެއް ނަގާފައިހުންނަކަމަށްވާނަމަ ހިތަށްކުރާނެ އަސަރު، ދިވެހިރޭޑިޔޯ ހުޅުވާލާއިރު ކިޝޯރުކުމާރާއި މައިކަލްޖެކްސަންގެ ވާހަކަ ހަމަކޮންމެފަހަރަކު އަޑުއިވޭގޮތްވުމުން، އޭނާގެ ހިތަށްކުރާކަމަށެވެ. ހާދަހާވާބޮޑު ތެދެކެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެކަމަކު، ހަމަކުޑައިރުކޮޅެއްފަހުން ނުޒައިރު ދެން ސުވާލުކުރީ، އެއަލްބަމުގެ ނަމަކަށް ބޭރުބަހެއް އިނުމުން ކުރިން ބުނިއެއްޗަކާ އެއްބަސްވެވެންނެތްކަމަށެވެ. އެވާހަކަޔަށް މުހަންމަދު ވަރަށް ސާފުޖަވާބެއް ދިނެވެ. އޭތް، އޯތް، އަޑުއަހާބަލަ! މިފަދަ ދިގުގޮތަކަށް ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރުކޮށް ހިތުގައިއޮތްއެއްޗެއް ހާމަކޮށްލުމަށް ބޭނުންކުރި ނަމެއްކަމުގައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ދިވެހިންނަށްވީތީ، މިހާފަހުރުވެރިވާ ގައުމުގެ ޓީވީ ސްޓޭޝަނަށްވެސް މިކިޔަނީ ޓެލެވިޒަންމޯލްޑިވްސް އެވެ. ދިޓީވީ ދިވެހިޓީވީ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓީވީ އެއްވެސް ނޫނެވެ. ނަމަކީ އަދި އެހެންކަމެކެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
“ލިސްން” އަލްބަމް ވެގެންދާނީ ހަމަޔަގީނުންވެސް އަނެއްކާވެސް ދިވެހިންނަށް ރީތިނަންލިބޭނެ ދިވެހިމޮޅު އުފެއްދުމަކަށެވެ. މެޒޯމުހަންމަދަށް ވަރަށް ހޫނުމަރުހަބާއެއް ކިޔަމެވެ! ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
3 Comments

Posted by on May 24, 2008 in Dhivehi Music, Thaana

 
 
%d bloggers like this: