RSS

Idhikolhu Party egge beynumaai dhaurakee kobaa?

09 Mar

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ކުރައްވަމުން މިހާރު ގެންދަވާ، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވެރިކަން ފެށިތާ 30 އަހަރުވާން މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައިވާ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި، ދެވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރުމަށް އެއްކުރި ހާއްސަމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނުނިންމާ ދިގުދަންމަމުން، ވަކިބައެއްގެ މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދީގެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ، އަމިއްލަޔަށް ކަނޑައެޅި އުމުރު ހަމަވެ ނޭވާހޮޅިޔަށް އެޅިފައިވާ، ރައްޔިތުން އެމީހުން ތަމްސީލުކުރުމަށް ހޮވުމުން އަމިއްލަ އެޖެންޑާތައް ތަމްސީލުކުރުމުގައި އުޅޭ، އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންތައް މިވަގުތު އަވަދިނެތި އުޅެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އިސްވެދާނޭ މީހެއްގެ ކަންތަކުގައެވެ. އެއްބަޔަކު ވަލުސިންގާތަކެއްގެ ބީދައިން، އަނެއްބަޔަކު ގެރިބަކަރިތަކެއް ފަދައިން، އަނެއް ބަޔަކު ކުކުޅުހާތަކެއް ފަދައިން، އަނެއްބަޔަކު ކަނބިލިތަކެއް ފަދައިން، ތެޅިބާލަނީއެވެ. ހުވަޔާ ޚިލާފުވެގެން ވާނެކަމެއް އޭގެތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ދެކޭނެކަމާމެދު ޝައްކެއްނެތެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެކަމަކު އެއީއަކީ ހުވަޔަކާ ހިލާފުވެގެން ވެދާނެކަމަކަށް ފިކުރެއް ކުރާނެ ބައެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ މުހިންމު ކުރުރާސްތާގެ މަގުސަދުތަކެއް އެމީހުން ހާސިލުކުރަންޖެހޭ އެބަހުރިކަން ގޮތެއްފޮތެއްނެތި ތެޅިފޮޅޭގޮތުން ރަގަޅަށް ދޭހަވެއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
މިތަޖުރިބާޔަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިންގެ ތެރެއަށް މިހާރު އަންނަމުން މިދާ ސިޔާސީ ހަގީގަތުގެ ތެރޭގައި، ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ބޭނުމާއި ދައުރާއި ދޭތެރޭ ދިވެހިން ހޭލުންތެރިވެ އެކަމަށް އަހުލުވެރިވާން ޖެހޭކަމުގައި އަޅުގަޑު ދެކެމެވެ. އެކަމަކު، ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެކަން ކުރެވެމުންދާތަނެއް އަދި ނުފެނެއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
Comments Off on Idhikolhu Party egge beynumaai dhaurakee kobaa?

Posted by on March 9, 2008 in Democracy nd Reform, My Concerns, Presidential Election 2008

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: