RSS

Rayyithunge Baarugai!!! (Dhivehi)

10 Jun

އަޅުގަޑުމެންގެ ސިޔާސީލީޑަރުންނަކީ މީހުންގެ އިހްސާސަތައްއެނގޭ އެއިހްސާސްތަކުން މީހުންގެ ބޭނުންތައް ދެނެގަންނަ، އަދި އެއިހްސާސްތަކަށް އިހުތިރާމްކުރާ، މީހުންގެ އަޑުއަހާ، ރައްޔިތުންގެ ޖަޒުބާތުތަކުގެ ވިންދާއިއެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާ، އެޖަޒުބާތުތަކުން ބާރުވެރިވެގެންތިބޭ ބަޔަކަށްވީނަމަ ހާދަރަގަޅުވީހެވެ. މައުމޫނުގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ އެއީއެވެ. އަޅުގަޑުމެންނަށް ރަނގަޅުގޮތް ހޯދައިދިނުމަށް ނިކުމެތިބި ސިޔާސީލީޑަރުންނަށްއޮތީ އެކަމާ ހަސަދަވެރިވުމެއްނޫނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މީހުންނަށްވުމެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ގުޅުންހުރިޚަބަރު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
Comments Off on Rayyithunge Baarugai!!! (Dhivehi)

Posted by on June 10, 2008 in Comments and Opionion, Leadership, Thaana

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: