RSS

Tourism Dhaairaage Muvazzafunge Haggeh neiy! (Dhivehi)

01 Jun

ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރިމެމްބަރުން ވަކިބަޔެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާމީހުން ވަޒީފާއާއިބެހޭގާނޫނުގެ އެންމެމުހިންމުބާބުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ހަބަރެއް ލިޔެފިއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެޓާރނީ ޖެނެރަލްއޮފީހުގެ އިސްފަރާތަކާ ހަވާލާދީ ހަވީރުގައިލިޔެފައިވަނީ, ވަޒީފާއާއިބެހޭ ގާނޫނުގައިވާގޮތުން، އެންމެގިނައިރުވަންދެން މަސައްކަތްކުރުވޭނެ ވަގުތާއި އަރާމުކުރުމަށްޓަކައިދޭ ހުސްވަގުތުތަކުންނާއި އެންމެކުޑައުޖޫރަކަނޑައެޅުމުގެހައްގާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންހެދުމުގެ ހައްގުންވެސް ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާމީހުން އިސްތިސްނާވާނެކަމަށެވެ. އެމީހުންނަށް އެހައްގެއްނުލިބޭނެއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ދިވެހިރާއްޖޭގެކުރީގެ އެޓާރނީޖެނެރަލް ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުގައި ހައްގަކީތަބަކަށްލާފައިދޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. އެއީހޯދާއެއްޗެކެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެންމެއަކުރަކާހެދި ހިފާހިފާހަލާކުވާ އިއްޒަތްތެރިމެމްބަރުންގެ ސަމާލުކަން، ރައްޔިތުންގެތެރެއިން މިހާގިނަބަޔަކަށް މިހައްގު ގެއްލުނުކަންމައްޗަށް އައިސްފައިނުވާކަމަށް ދެކެވޭވާހަކަޔަށް، ކުށުންބަރީއަވެގެންވާ ރައްޔިތުންގެމަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރިމެމްބަރަކު ރައްދުދެއްވިއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އޭނާވިދާޅުވިކަމަށްވަނީ އެހެންމާއްދާއަކުން އެހައްގުތައްލިބޭނެކަމަށެވެ. އެކަމަކު، މިއަދުގެ ޒަމާނީހަގީގަތްތަކަށް ބަލާއިރު އެކަންސާފުވާނީ ކޯޓުންނެރޭ އަމުރަކުންނެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ދިވެހިރާއްޖޭގެމިހާރުގެ އެޓާރނީޖެނެރަލްގެ މައްޗަށް ބަސްވިދާޅުވެވޭގޮތަށް ގާނޫނީހައިސިއްޔަތެއް ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި، ގާނޫނުއިސްލާހުކުރުމާބެހޭ މިނިސްޓަރުނަޝީދު އޭނާގެ ބުލޮގުގައި ލިޔުއްވާފައިވާގޮތުން، ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގާނޫނެއްގެ ބައެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ކޯޓުތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަޅުގަޑުމެންނަށް ޖެހޭނީ ބަލަންތިބޭށެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ސުވާލަކީ މިފަހަރު ޓޫރިޒަމްދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާމީހުންގެ ހައްގުގައި ކޯޓަށްދާނީ ކޮންބަޔެއް ހެއްޔެވެ؟ ޑީއާރުޕީ ހެއްޔެވެ؟ އެމްޑީޕީ ހެއްޔެވެ؟ އުމަރުނަސީރުހެއްޔެވެ؟ އިބުރާ ހެއްޔެވެ؟ ތިންމިތުރުން ހެއްޔެވެ؟ ސޫދު ހެއްޔެވެ؟ ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
މަޖިލީހުން ވެފައިވާ މިއޮތްބޮޑު ބޭއިންސާފުގެ އަގުދައްކާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އެއީވެސް ޑިމޮކްރަސީގެ މަރުހަލާއެއްކަމަށް ނިންމާ ހަމަޖައްސާލާނީހެއްޔެވެ؟ ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
Comments Off on Tourism Dhaairaage Muvazzafunge Haggeh neiy! (Dhivehi)

Posted by on June 1, 2008 in Economy, Majlis, My Concerns, Thaana

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: