RSS

Category Archives: Thaana

Dhivehi Fikuru: Sarukaaraai Verikan (Dhivehi)


ސަރުކާރާއި ވެރިކަން މިއީ ދިވެހިފިކުރުގައި މިހިނދަށް އެންމެބޮޑު އިންގިލާބެއް އަންނަމުންދާ އެއްކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަޑަށް ވިސްނެއެވެ. މިކަމާމެދު އިތުރަށް ވިސްނާލުމަށް އަޅުގަޑަށް ފުރުސަތުލިބުނީ، މީހަކު އަޅުގަޑާ މުހާތަބުކޮށް ބުނިއެއްޗަކުންނެވެ. އެވަގުތު އަޅުގަޑު ބަލާލި ދިވެހިރަދީފެވެ. ރަދީފުގައި ބުނާގޮތުން ސަރުކާރަކީ ގާނޫނީގޮތުން ގައުމެއްގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުލިބިފައިވާ ފަރާތެވެ. އަދި ވެރިކަންކުރުން އެއީ އަމުރުހިންގުން ނުވަތަ ބާރުހިންގުމެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އަޅުގަޑަށް ވިސްނޭގޮތުގައި، ރަދީފުގައި ސަރުކާރު އަދި ވެރިކަން މާނަކޮށްފައިވާގޮތުން ދިވެހި ފިކުރުގައި ވެރިކަމާއި ސަރުކާރު އޮތްގޮތް ވަރަށް ރަގަޅަށް ސާފުވާން އެބައޮތެވެ. ގައުމުގެ ވެރިކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އަމުރާއި ބާރުހިންގާ ސަރުކާރަކުން ފެށިގެންއަންނަކަމެއްކަން ކިތަންމެހާ ރަގަޅަކަށްވެސް ފެންނަން އެބައޮތެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ދިވެހިންގެ މައްޗަށް ވެރިކަންކުރަމުންއައި ރަސްރަސްކަލުންގެ އަޅުވެތިކަމުން ރައްޔިތުން މިނިވަންވެ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށްވުމުން ވެސް ދިވެހިން އެމީހުންގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ގެނައީ އެހެންވައްތަރެއްގެ ވެރިޔެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދުނިޔެއަށްލޯހުޅުވި ތަންދޮރުފިލާފައިވާ ބާރުވެރިރައްޔިތުންތަކެއްތިބި ގައުމަށް ދިވެހިރާއްޖެވެސް ވުމުން، ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އަމުރާއިބާރު ހިންގާނެ ވެރިކަމެއްގެބޭނުން ދިވެހިންނަށް މިއަދުމިވަނީ ކެނޑިފައެވެ. ހަގީގީ މިނިވަންކަން ދިވެހިން މިއަދު ބޭނުމެވެ. މިނިވަންކަމުގެ އަނދުނެއް އަޅުވައިގެން ދިވެހިރައްޔިތުން ގެންގުޅެވޭނެ ޒަމާން މިހާރު މިވަނީ ފާއިތުވެފައެވެ. ދިވެހިފިކުރު މިވަނީ ތަހުޒީބުގެ އާހަރުފަތަކަށް ނަގުލުވުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ. މީގެ 40 އަހަރުފަހުން ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި [ސަރުކާރު] އަދި [ވެރިކަންކުރުން] މިދެލަފުޒުގެމާނަ އިންނާނެގޮތް ހިތަށްގެންނަވާށެވެ! ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ދިވެހިރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް، ބޮޑުންގެ ސާޅީހަކަށްމީހުންނަށް ފެންނަމީހަކު ރައްޔިތުންގެމައްޗަށް އިސްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އަމުރާއިބާރުހިންގުމަށް އޭނާ އައްޔަންކުރާ ސަރުކާރެއްގައިތިބޭ ވެރިންގެ ޚާދިމުންކަމުގައި ރައްޔިތުންތިބެންޖެހުމުގައި ސިއްކަޖަހާ ނިންމުން މިއަދުމިވަނީ ވަރަށް ގާތުގައެވެ. ދިވެހިރައްޔިތުން އިންތިހާބުކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު، ބޮޑުންގެ ރުހުމާއެކު އައްޔަންކުރާ ސަރުކާރެއްގައި ދެންތިބޭނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި ތިބޭ ބައެކެވެ. ދިވެހިން އިސްކަންދޭނީ ތާހިރުދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ ރައްޔިތުންގެ ދުވަހަކަށްކަން، ނުވަތަ ތަރައްގީގެ އާމަރުހަލާއަކަށް ވާސިލުވުމަށްކަން، ނުވަތަ އުފާވެރިކުރިމަގަކަށްކަން، ނުވަތަ ދެދުނިޔެއާއިއާހިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމަށްކަން، އެނގޭނީ ރައްޔިތުންގެ ބަސްބުނެ ވޯޓުލާދުވަހު ރައްޔިތުންނަށް ފެނުނުގޮތް އިއުލާނުކުރުމުންނެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ވެރިންނަކީ މާތްﷲ ހޮއްވަވާ ޚިޔާރުކުރައްވައި މެދުވެރިކުރައްވާފައިވާ ބަޔަކުކަމަށް މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުން އަޅުގަޑުމެންގެ ބޮލަށްވައްދާދެމުންގެންދިޔަ [ވެރިކަމުން] ދިވެހިރައްޔިތުންމިނިވަންވެ، ތަހުޒީބުގެ އާދުވަހަކަށް ދިވެހިގައުމުގައި އަލިވިލޭނެދުވަސް މިހާރުމިވަނީ ވަރަށްގާތުގައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
Comments Off on Dhivehi Fikuru: Sarukaaraai Verikan (Dhivehi)

Posted by on May 16, 2008 in Civil Service, Democracy nd Reform, Leadership, Presidential Race 2008, Thaana

 

President Next …… Hassan! (Dhivehi)


ދިވެހިރައްޔިތުންގެޕާޓީ ގެ ޒައީމް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމް، ރޭބޭއްވި އެޕާޓީގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަމަޖިލީހުން ޑްރާފްޓްކޮށް ނިންމާފައިވާ ދިވެހިންގެ އާގާނޫނުއަސާސީ ވަރަށްއަވަހަށް އެމަނިކުފާނު ތަސްދީގުކުރައްވާނެއެވެ. އަދި މިއީ ދިގުލައިގެންދިޔަ ގާނޫނުއަސާސީއެކުލަވާލުމުގެ މަރުހަލާތަކަށްވުރެ މާއަވަސްހަލުއިކަންމަތީ ނިމިގެންދާނެ މަރުހަލާއެއްކަމުގައި އެމަނިކުފާނުވިދާޅުވިކަމަށްވެއެވެ. މިއީ ދިވެހިރައްޔިތުންނާ މަހަކުއެއްފަހަރު ރޭޑިއޯމެދުވެރިކޮށް ބައްދަލުކުރައްވާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނުވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުމުގުރާލެއްވުމަށްފަހު، އެމަނިކުފާނުގެ ޕާޓީގެ ޖަލްސާއެއްމެދުވެރިކުރައްވާ ގައުމާއި މުހާތަބުކުރެއްވި ފުރަތަމަފަހަރެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ސުވާލަކީ، މިހާއަވަސްއަރައިގެން ކުރައްވާ ކޮންމެކަމަކުން ގޯސްހެއްދެވޭކަން ޒައީމް/ރައީސް މައުމޫނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ކޮންއިރަކުންބާވައެވެ. ސަރުކާރުމުވައްޒަފުންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަތިވެރިނިޔަތުގައި ރައްޔިތުންގެމަޖިލީހުން ދިވެހިންނަށް ގެނެސްދިން ސިވިލްސާވިސް ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިގެންދިޔަ ސިވިލްސާވިސް ކޮމިޝަނާއި ގާނޫނުންބާރުލިބިގެން އެކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާއިޚިލާފު ނިންމުންތަކެއްކަމުގައި ދައުވާކުރައްވަނީ ޒައީމުގެޕާޓީގެ އިސްސަފުންނެވެ. އެކޮމިޝަން މިހާރު ވެފައިމިވަނީ ރައީސަށާއި ޑީއާރުޕީއަށް އޮތް ބޮޑުމައްސަލައަކަށެވެ. ސަރުކާރުހިންގަންތިބެގެން ސަރުކާރުގޮވައިގެންކޯޓަށް ދިއައިމާ އެވާގޮތެއް އާންމުންނަށް ބަލައިގަންނަން އުދަގޫވާނެއެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާފައިވަނީ އޭރުގެ ބަންޑާރަނައިބު ހަސަންސައީދު ދެއްވި ލަފަޔަކާއިގުޅިގެން އެގާނޫނު ތަސްދީގުކުރެއްވުމުންކަމުގައި ސަރުކާރުގެ އިސްމަސްއޫލުވެރިޔަކު އަޅުގަޑުގާތު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ މައުމޫނު ވައްޓާލުމަށް އޭނާދެއްވި ލަފައެއްކަމުގައި ދޭހަވާ މޭރުމުންނެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ސިވިލްސާވިސްގެ ގާނޫނު މަޖިލީހުގައި ކިޔަމުންދިޔައިރު، އޭގައިހުރި ބޮޑެތި ފުށުއެރުންތަކެއް ސަރުކާރުގެ ސީނިޔަރުބައެއްބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަޑު ދެންނެވީމެވެ. އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ ބަހުސުގެމަރުހަލާނިމިގެންދާއިރު އެކަންކަން ރަގަޅުވާނެކަމަށެވެ. ދެން ތަސްދީގުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި އޭރުހުރިބައެއް ބޮޑެތިމައްސަލަތައް ދެންނެވުމުން ސަރުކާރުގެ އިސްމަސްއޫލުވެރިޔަކު ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީގޮތުން މިވަގުތު އެބިލުތަސްދީގުކުރެއްވުން ރައީސަށް މުހިންމުކަމަށެވެ. މާނައަކީ އެއީ ނާޒިމް ހުށަހެޅުއްވިބިލަކަށްވެފައި ތަސްދީގުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި އަނބުރާ ފޮނުވާލައްވައިފިނަމަ، ޕީއޭއަށްމިހާރުނިސްބަތްވާ ޕާލަމެންޓޭރިއަނުންގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ބޮޑެތިމައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
މިހާރު އަވަސްއަރައިގަނެގެން ތަސްދީގުކުރެއްވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަމުގައި ރައީސްމިއުޅުއްވާ އާގާނޫނުއަސާސީއަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ސިއްކަޖެހުމަށް ހަސަންސައީދު ރާވާފައިވާރޭވުން ތަންފީޒުކުރުކުރުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި އަދިވެސް ދެމިހުރި ސިއްރުވެރިއެއްގެ ހިކުމަތްތެރި ރޭވުންކަމުގައި ނުވެދާނެބާވައެވެ. ހަސަންސައީދު ބަންޑާރަނައިބަކަށް ހުންނެވިއިރު، މުޅިންމަސައްކަތްކުރައްވާފައިވަނީ އިހުލާސްތެރިކަމެއްނެތި އަމިއްލައަށް ވެރިކަންފިރުކައިގަތުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްކަމުގައި އެކަމުގެތެރޭގައި އުޅުއްވިބޭފުޅުންނާއި ސިޔާސީގޮތުން ބަހުސުކުރާމީހުން އަޅުގަޑުގާތު ބުނެފައިވެއެވެ. އެއީ ހަގީގަތެއްކަމުގައިވާނަމަ، ހަސަންގެ ހިކުމަތްތެރިކަމުގެ އާދަޔާހިލާފުކަމާމެދު އެއްބަސްވާންޖެހެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ނިކުންނައިރު، ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ހިންގާޕާޓީގައި އޭނާގެ ސިއްރުވެރިން، ނުފޫޒުގަދަ ހިސާބުތަކުގައި ތިބޭނެކަން ޔަގީނެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 

Mee Dhivehin: Kuda kudhinnakee bidheyseen!


ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟
އަސްލު މާލޭ މީހުންނަކީ ވަރަށް މާތް ބައެކެވެ. މީދިވެހިން
މާލޭ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ. މީދިވެހިން
މާލޭ މީހުންގެ އަބުރު ނަގާލައިގެން ނުވާނެއެވެ. މީދިވެހިން
އަސްލު ދިވެހިންނަކީ މާލޭގައި އުޅޭ މާލޭ މީހުންނެވެ. މީދިވެހިން
ދިވެހިން
އަދި ކިއެއްތަ؟
ކުޑަކުދިންނަކީ ރައްޔިތުންނެއް ނޫނެވެ. މީދިވެހިން
އެމީހުންނަކަށް ވޯޓެއްވެސް ނުދެވޭނެއެވެ. މީދިވެހިން
އަދި އެމީހުން ވަރަށް ދޮގުވެސް ހަދާނެއެވެ. މީދިވެހިން
ބަދަލުހިފަން މީހުންގެ ދުވަސްވެސް ދުއްވާލާނެއެވެ. މީދިވެހިން
ދިވެހިން
އެހެންކަމުން، މީދިވެހިން
ރާއްޖެތެރޭ މީހަކު ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުމުން ނަންހާމަކުރިޔަސް، މީދިވެހިން
ހައްޔަރުގައި އިހާނަތްތެރިކޮށް ހިތާތޯ ބެލިޔަސް، މީދިވެހިން
ހައްޔަރުގައި ތިބޭއިރު ފަސްތަރީގެ ބޭސްފަރުވާ ދިނަސް، މީދިވެހިން
ކުށްވެރިންގެ އަދަބު އިންސާފުވެރިކަން ކަށަވަރު ކުރިޔަސް، މީދިވެހިން
ދިވެހިން
ކުޑަކުދިންނަކަށް، މީދިވެހިން
ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތުގެ މާހައުލެއް، މީދިވެހިން
އެކުދިންނަށް ކުރެވޭ ގޯނާއާއި އަނިޔާ ބެލުމެއް، މީދިވެހިން
އަދި ތަހުގީގީ މަރުހަލާގައި ހާމަކަމާއިއެކު ހައްގު ހޯދައިދިނުމެއް، މީދިވެހިން
އަދި އަމުދުން މާލޭ ފިރިހެންކުޅީގެ ބޭފުޅަކުގެ ފުށުން ވީކަމަކަށް ވާނަމަ، މީދިވެހިން
ދިވެހިން
ހަމަ ނޯންނާނެއެވެ! މީދިވެހިން
އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ޕާޓީއެއްވެސް ނޯންނާނެއެވެ! މީދިވެހިން
ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލަށް ފެންބޮވައިގެންފައިވާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން، މީދިވެހިން
ތިއްބެވީ އަވަދިނެތި ކަނުއަނދިރިވެފައެވެ! މީދިވެހިން
އެއީ އެކުދިންނަށް އިރާދައިގައި ހުރިގޮތެވެ! މީދިވެހިން
ދިވެހި
ޭޚަބަރުގެ ލިންކް: ދިވެހިން
 
2 Comments

Posted by on March 31, 2008 in My Concerns, Neevey Adu Kon Adu, Thaana

 

Political "Cults" of the Maldives


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުވެގެން، ދިވެހި ރައްޔިތުން އާ އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ސިޔާސީގޮތުން “ކުރިއެރުންތަކެއް” ފެންނަމުން އެބަދެއެވެ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖެ 21 ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރެއަށް ނޭވާލާއިރު، ހޯދާ އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމަކީ މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީއެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނުން ކަމަށްވެފައި، ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަން ކޮށްދިނުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދިނުމަށް ފެންބޮވައިގެންފައިވާ ޕާޓީތައް އިންތިހާއަށް ގިނަވަމުންދާ ކަމެވެ. ޝ
ޝ
މިއަދުނޫހުން ޚަބަރު ދޭގޮތުގައި މިހާރުގެ ސަރުކާރުގައި ގިނަދުވަހު ބާރުގަދަ މަގާމެއްގައި ހުންނެވި ޔާމީނު އަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެ ޕާޓީއެއް ކައިރި ކުރިމަގެއްގައި ވުޖޫދަށް އަންނާނެއެވެ. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ރަގަޅުގޮތް ހޯދައިދިނުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ 9ވަނަ ޕާޓީއެވެ. އަދި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެރިޔާ ނާޝިދުގެ ޕާޓީއެއް ވެސް ވުޖޫދަށް އަތުވެދާނެ ކަމުގައި އަލްފުރެސްކޯ ތެރޭގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ އަޑު އިވެއެވެ. ޝ
ޝ
މިހާރު ރާއްޖޭގައި އޮތް މައުމޫނުގެ ޑީއާރުޕީއާއި، ރަޖިސްޓްރީ ހޯދުމަށް ކޯޓުގައިތިބި އިބުރާގެ އެސްއެލްޕީއާއި، ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކެއްގެ ތުހުމަތުގައި ތިބި ރީކޯ އިބްރާހިމް މަނިކުގެ އެމްއެސްޑީޕީއާއި، ހުރިހާ ނުބައިތައް ގައުމުން ބޭރުކުރުމަށް ނިކުމެތިބި އުމަރު ނަސީރުގެ އައިޑީޕީއާއި، މޮނާޒާ ނައީމުގެ އެމްއެންޕީ އާއި، މާބޮޑު ނަމެއްގެ ފަހަތުގައި ނެތް ޕީޕަލްސްޕާޓީ އާއި، ދީނީމީހުންގެ އަދާލަތާއި، އަންނިގެ ކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ގައުމަށް ކޮށްދޭނީ ކޮންކަމެއްކަން ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމަށް މިޕާޓީތަކުން ދަނީ ފަސްޖެހެމުންނެވެ. އަދި ވާދަވެރިކަމަށް ތަންދޭ ޑިމޮކްރެޓިކް މާހައުލެއް އުފެއްދުމަށް އަދި ދެމެހެއްޓުމަށް އެއްވެސް ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ޝ
ޝ
އެހެންކަމުން، ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ރައްޔިތުންގެ ބޮޑުގޭގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުން ބިނާވާނީ ރައްޔިތުންނަށް މީހުންނާއި ބެހޭގޮތުން އެނގިފައިވާ މައުލޫމާތާއި “ބައިއަތު ހިފަންވީ ކާކަށްތޯ” ބެލުމުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެހެންވުމުން، ދިވެހިން 21 ވަނަ ގަރުނަށްޓަކައި ދެކެމުން އައި ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށްވުން ދުރެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ކުރިން އޮތް ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަމުގެ ބަދަލުގައި ދެން ފެނިގެންދާނީ ގަބީލާ ތަކެކެވެ. މިޒަމާނުގެ ބަހުރުވައިންނަމަ ގޭންގުތަކެކެވެ. އެއިން ކޮންމެ ގޭންގަކަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު އެގޭންގަކަށް ނުވަތަ ޕާޓީއަކަށް ޖާނުން ގުރުބާންވާން ޖެހޭނެއެވެ. ޝ
ޝ
ރައްޔިތުން ބޭނުންވިފަދަ މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީއެއް ގައުމަށް ގެނެވޭނީ، ފަރުދީ ޝަޚްޞިއްޔަތްތަކަށް ގުރުބާންވުމުގެ ބަދަލުގައި، އަސާސަކަށް ބައިއަތު ހިފުމުގެ ވެއްޓެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރެވިގެންނެވެ. ޝ
 
2 Comments

Posted by on February 18, 2008 in Democracy nd Reform, Nation Building, Thaana

 
 
%d bloggers like this: