RSS

Category Archives: Terrorism

More Knifing back on the streets


Minivan News 4th November 2008:

A 39-year old has been stabbed in the shoulder and back last night Maafaanu district of Male’, only days after a 15-year old knife attack victim died after a violent attack on the eve of elections.

Ameen Ali, of Mathi Dhuni in the Machangolhi ward, was attacked at around midnight with a sharp object while at a friend’s house in the same district as the stabbing last week. Police say the case was reported at 11.56pm and no-one has been arrested.

Read the full story from Minivan News here

 
4 Comments

Posted by on November 6, 2008 in Terror, Terrorism

 

Gaumu Mioiy Hafusvee eve! (Dhivehi)


އަޅުގަޑު ހަގީގަތުގައިވެސް މިޕޯސްޓު ލިޔާކަށް ބޭނުމެއްނޫނެވެ. އެކަމަކު، ބޭނުންނުވާ ކިތަންމެކަމެއް މީހުންކުރާބީދައިން މިޕޯސްޓު ލިޔާނަމެވެ. ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ އޮޅުންބޮޅުން ފިލާތޯއެވެ. ނުފިލާނެކަންވެސް އެނގެއެވެ. އަޅުގަޑުމެންގެ ގައުމު މިހާރު މިއޮތް ހާލަތުން އޮޅުންބޮޅުންވުން އެހެންގޮތެއް ނެތިގެންނެވެ. އެހެނަސް، ބުއްދިއަށް ފެނުނު އެއްޗަކާމެދު ހާމަކޮށް ވިސްނާލަން ބޭނުންވި ބޭނުންވުން ފަސްޖައްސާނުލެވިގެންނެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އަޅުގަޑު ނެޓަށްވަނީ ހަވީރުނޫސް ކިޔާލުމަށެވެ. ނޫސް ހުޅުވާލާ ސުރުޚީތައް ފެނުމުން އަޅުގަޑުގެ ސިކުނޑިން ހިތަށް ވައްދާދިން މެސެޖުން ހުއްޓުންއެރިއެވެ. އަޅުގަޑު ހިތަށްއެރިއެވެ. ގައުމު މިއޮތް ހަފުސްވީއެވެ. މިހިސާބުން އަޅުގަޑުގެ އާދައިގެމަތިން، ދެން އަވަސްވެގަނެވުނީ ވިސްނުމަށް އައިއެއްޗެއް އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށެވެ. ރަދީފްޑޮޓްކޮމް އަށް ގޮސް އުޅެއުޅެ ގައުމު ގެ މާނައެއް ރަދީފަކުން ނުފެނުނެވެ. ދެން ބެލީ ޤައުމުގެ މާނައެއް އިންތޯއެވެ. ޤައުމުންފެށޭ އެތައް ލަފްޒަކާ ދިމާވިއެވެ. އެކަމަކު ޤައުމުގެ މާނައެއްވެސް ނުފެނުނެނެވެ. އެހެންކަމުން އެހިސާބުން ދެންނިންމީ ދިވެހިބަހުގައި ގައުމެއްވެސް ޤައުމެއްވެސް ނެތުމުން، އަރަބިބަހުގެ ރަދީފަކުން އެއްޗެއް ނޭގޭނެތީވެ. އިގިރޭސިބަހުން “ނޭޝަން” މިބަހުގެ މާނަ ބެލުމަށެވެ. މެރިއަމް-ވެބްސްޓަރ ޑިކްޝަނަރީގައިވާގޮތުން، ގައުމު މިބަހުގެ އެއްމާނައަކީ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދަކާއި ސަރުކާރެއްއޮތް މީހުންތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ޖަމާއަތެކެވެ. ނުވަތަ މީހުން ދިރިއުޅޭ މިނިވަންކަން ލިބިފައިވާ މާސިންގާ ސަރަހައްދެކެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަޑު ސިކުނޑިން ހިތަށް ވެރިކުރުވި މިއިހްސާސް ފިލައިގެންދާނެގޮތެއް ނުވިއެވެ. އަޅުގަޑުމެންގެ ގައުމު މިވަނީ ހަފުސް ވެފައެވެ. އާދެ ގޮތްހުސްވެ ހާސްވެފައެވެ. ދިރުމެއްހުރި އެއްޗެއްގެ ނަޒަރުން ބަލައިފިނަމަ ނޭވާބަންދުވެފައެވެ. ރަގަޅު ސުވާލެކެވެ. އަޅުގަޑު ފިކުރުބޮޑުވެ ކަންބޮޑުވަނީ ކީއްވެތޯ ތިޔައުފެދުނު ސުވާލެވެ. ދިވެއްސަކަށްވީތީ ފަޚުރުވެރިވާނެސަބަބެއް ނުވިސްނުނަސް އަޅުގަޑުގެ ގައުމުދެކެ އަޅުގަޑު ލޯބިވަމެވެ. ގައުމުހަފުސްވުން އެއީ ފިކުރުބޮޑުވާކަމަކަށްވަނީ އެހެންވެއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ބަޔަކުބުނެފާނެއެވެ. ކަންބޮޑުނުވާށެވެ. މިއީ ތަރައްގީއާއި ތަހުޒީބުގެ މަރުހަލާއެކެވެ. ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ މުސްތަގިއްލު މުއައްސަސާއެއް އޮރިޔާންކޮށްލުމަކީ ޑިމޮކްރަސީއެވެ. އެމީހުންބުނާނެއެވެ. ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއަކުން ގާނޫނުގެބާރު ފަސްކުރުމަށް އަމުރުނެރެ އެއަމުރުގެ މާނަހޯދުމާއި ރޫހާއިއެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އަނެއްމުވައްސަސާއަށް ނޫސްތައްމެދުވެރިކޮށް ނަސޭހަތްތެރިވުމީ އިންތިގާލުގެ ބައެކެވެ. އެމީހުންބުނާނެއެވެ. އަދި އެކޯޓުން ގާނޫނުގެ ރޫހަށް އެއްވެސް ވިސްނުމެއްނުބެހެއްޓުމަކީވެސް ބާރުތަކުގެ މުސްތަގިއްލުކަމުގެ ލާމަސީލުމިސާލެކެވެ. އެމީހުންބުނާނެއެވެ. ދައުލަތުގެ ގާނޫނީބާރަކުން ކުރާ ސާފުސީދާއަމުރަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭތޯ ވިސްނަމުންދާކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން އެންގުން އެއީވެސް ޑިމޮކްރަސީގެ ހަރުދަނާ ރިވެތިމިސާލެކެވެ. އެމީހުންބުނާނެއެވެ. ސަރުކާރުން ގާނޫނުގެ ބާރުކަނޑާލަނީކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ހަފަރާތުން ފެންނަމުންދާ މަންޒަރުތަކަކީވެސް ޑިމޮކްރަސީއެވެ. އެމީހުންބުނާނެއެވެ. އާންމުރައްޔިތުންނަށް ނުވިސްނެނީއެވެ. އެމީހުން ބުނާނެއެވެ. މިއީ ޑިމޮކްރަސީގެ މަރުހަލާއެކެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެކަމަކު ދިވެއްސަކަށްވީތީ ފަޚުރުވެރިވާނެސަބަބެއް ނޭގޭ މިޝިހާބުވެސް ގައުމުހަފުސްވެގެންދާއިރު ހުރީ ފިކުރުބޮޑުވެފައެވެ. ޒުވާނުންނަށް ދައްކައިދެވޭ ލާމަސީލުމިސާލުތަކާމެދު އާޝޯޚު ވެފައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
Comments Off on Gaumu Mioiy Hafusvee eve! (Dhivehi)

Posted by on May 5, 2008 in Democracy nd Reform, My Concerns, Presidential Election 2008, Terrorism

 

Truth is Relative to time and place! (Dhivehi)


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ރައްޔިތުންތަކެއް ޓެރަރިޒަމް ހަރަކާތެއް ހިންގާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މުޅި ގައުމު ސިހުންވެ، ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކާ ކުރިމަތިލި ހިމަންދޫ ހާދިސާއަކީ މީޑިޔާއިން ވަރަށްބޮޑަށް ކަވަރުކުރި ހާދިސާއެކެވެ. އަދި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މީޑިޔާގެ ވަކިބަޔަކު ހޮވާލައިގެން ހާދިސާހިނގިތަނަށް ގެންގޮސް ނޫސްވެރިން “އެމްބެޑް” ކުރި މަދު ހާދިސާތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް މިހާދިސާ ހިމެނެއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެހެންކަމުން، މުޅި ގައުމު އެހާދިސާއަށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. އަދި އަލްޚައިރު މިސްކިތުގައި ހައްޔަރުވެފައިތިބި މީހުންނާއި ހަމްދަރުދީވި ބަޔަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލި ބަޔަކުވެސް އުޅުނެވެ. އެއްގޮތަކަށް ބަލާއިރު، އެއީ ގައުމުގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ނަގާލާ، ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއަށް ގައުމު ފުރޮޅިގެން ދިޔުމަށް މަގުފަހިކުރުވާނެ ހަރަކާތެއްކަމުގައި ވަރަށްބޮޑަށް އެދުވަސްވަރު ބެލެވިގެން ދިޔަކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ފެނުނެވެ. އެއިރު އެއީ ޓެރަރިސްޓުންކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވުނުކަމަށް ދެންނެވިދާނެއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެހެންނަމަވެސް، އެމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެވި އަސީރުކުރެވި، މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ފަނޑިޔާރުގެއާއި ހަމަޔަށް ގެންދެވުމުން، ގާނޫނުގެ ބާރު އަނެއްކާވެސް ފެންމަތިވެ، ގައިދީންގެ ހައްގުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ރޫހު ފެންނާން ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން، މައްސަލަބަލާ ފަނޑިޔާރުމަނިކުފާނު، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ބަސް ބިނާކޮށްފައިވާ ވީޑިޔޯގެ ސައްހަކަން ބަލަން، ކަމުގެ މާހިރުން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިހަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މިހާރުވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އަދި ދުވަސްގަނޑެއްފަހުން، އެއީ ހިނގި ހާދިސާއެއްތޯ ބަލަން ދިރާސާކުރަން ޖެހުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއްހެން، މިހަބަރު ކިޔާލުމުން އަޅުގަޑަށް ވިސްނުނެވެ. އެކަމަކު، އަޅުގަޑުގެ ނަޒަރުގައި ހިނގި ހާދިސާގެ ތަފުސީލަށް ދާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އެކަން ހިނގިކަން މުޅިގައުމު ދެނަހުއްޓެވެ. ސުވާލަކީ، އެއީ ހައްގުތައް ގެއްލި ގޮތް ހުސްވެފައިވާ ދީނުގެ ޖިހާދީން ހައްގުގެ މަގަށް ނަސްރުހޯދުމަށް ހިންގި އަމަލެއްތޯ ނުވަތަ ގައުމު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލާ ސުންނާފަތިކޮށްލުމަށް ހިންގި އަމަލެއްތޯއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އެކަމަކު، މިއީ ނުހިނގާ ކަމަކަށްވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު އެބައޮތެވެ. ވަގުތާއި ހާލަތު ބަދަލުވެ، ގިނަދުވަސްތަކެއްވުމުން “ހަގީގަތް” ބަދަލުވާކަމުގެ އިހުސާސް މިވަގުތު އަޅުގަޑަށް އެބަ ކުރެވެއެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
Comments Off on Truth is Relative to time and place! (Dhivehi)

Posted by on April 17, 2008 in My Concerns, Religion, Terrorism

 

Maldives Capital Island: Probably the scariest dwelling!


The army has been on the streets of Male’ since the 75th anniversary of the Maldives Police Service which was inaugrated by a split of the then National Security Service about three and a half years ago. The military patrols of the streets of the capital have been introduced to reinforce the police according to government sources. Yet, there is no end in sight for the violence which has deep roots to disputes among various groups of Male’.

The country has seen the murder of two young people in the span of a few months, which have been linked to the street violence. Several more were hospitalized in critical condition. The government seems to be in a coma when it comes to tackling the issue.

Recently the Youth Minister has criticized the government agencies responsible for law and order, deviating from the official government line which call upon the public to restore law and order. He has also taken an initiative to engage with the grassroots of society. Yet, the effectiveness of such an engagement to bring the parties to a common platform to find a solution to the raging disputes is yet to be seen.

There are many who believe that the only end in sight is a strategy that is controlled and directed by the military. Yet, the military is taking a passive stand insisting that their streets patrols are in line with their duty to “obey orders”.

 
Comments Off on Maldives Capital Island: Probably the scariest dwelling!

Posted by on April 13, 2008 in Democracy nd Reform, My Concerns, Terrorism

 

The new "Maldives-Reality"


Links to the story:
Minivan News
Miadhu Online
Haveeru Online

 
Comments Off on The new "Maldives-Reality"

Posted by on April 6, 2008 in My Concerns, Terrorism

 

Fire Arms Found on Gazeera Island


Minivan News report:
18 March 2008

Military style firearms and heavy duty ammunition were discovered Monday by a safari yacht on the coast of the uninhabited island of Gaaf Dhaal Gazeera.The island, currently under development by a subsidiary of finance minister Gasim Ibrahim’s Villa Shipping and Trade Ltd, is in the same atoll where the coast guard captured a group of Sri Lankan Tamil Tiger (LTTE) rebels in 2007. “They were very large guns on a stand, like the coast guard use,” a witness told Minivan News, adding that at least two firearms were discovered.

Read more here.

 
2 Comments

Posted by on March 19, 2008 in Terrorism

 
 
%d bloggers like this: