RSS

Category Archives: Civil Service

Dhivehi Fikuru: Sarukaaraai Verikan (Dhivehi)


ސަރުކާރާއި ވެރިކަން މިއީ ދިވެހިފިކުރުގައި މިހިނދަށް އެންމެބޮޑު އިންގިލާބެއް އަންނަމުންދާ އެއްކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަޑަށް ވިސްނެއެވެ. މިކަމާމެދު އިތުރަށް ވިސްނާލުމަށް އަޅުގަޑަށް ފުރުސަތުލިބުނީ، މީހަކު އަޅުގަޑާ މުހާތަބުކޮށް ބުނިއެއްޗަކުންނެވެ. އެވަގުތު އަޅުގަޑު ބަލާލި ދިވެހިރަދީފެވެ. ރަދީފުގައި ބުނާގޮތުން ސަރުކާރަކީ ގާނޫނީގޮތުން ގައުމެއްގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުލިބިފައިވާ ފަރާތެވެ. އަދި ވެރިކަންކުރުން އެއީ އަމުރުހިންގުން ނުވަތަ ބާރުހިންގުމެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
އަޅުގަޑަށް ވިސްނޭގޮތުގައި، ރަދީފުގައި ސަރުކާރު އަދި ވެރިކަން މާނަކޮށްފައިވާގޮތުން ދިވެހި ފިކުރުގައި ވެރިކަމާއި ސަރުކާރު އޮތްގޮތް ވަރަށް ރަގަޅަށް ސާފުވާން އެބައޮތެވެ. ގައުމުގެ ވެރިކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އަމުރާއި ބާރުހިންގާ ސަރުކާރަކުން ފެށިގެންއަންނަކަމެއްކަން ކިތަންމެހާ ރަގަޅަކަށްވެސް ފެންނަން އެބައޮތެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ދިވެހިންގެ މައްޗަށް ވެރިކަންކުރަމުންއައި ރަސްރަސްކަލުންގެ އަޅުވެތިކަމުން ރައްޔިތުން މިނިވަންވެ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށްވުމުން ވެސް ދިވެހިން އެމީހުންގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ގެނައީ އެހެންވައްތަރެއްގެ ވެރިޔެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދުނިޔެއަށްލޯހުޅުވި ތަންދޮރުފިލާފައިވާ ބާރުވެރިރައްޔިތުންތަކެއްތިބި ގައުމަށް ދިވެހިރާއްޖެވެސް ވުމުން، ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އަމުރާއިބާރު ހިންގާނެ ވެރިކަމެއްގެބޭނުން ދިވެހިންނަށް މިއަދުމިވަނީ ކެނޑިފައެވެ. ހަގީގީ މިނިވަންކަން ދިވެހިން މިއަދު ބޭނުމެވެ. މިނިވަންކަމުގެ އަނދުނެއް އަޅުވައިގެން ދިވެހިރައްޔިތުން ގެންގުޅެވޭނެ ޒަމާން މިހާރު މިވަނީ ފާއިތުވެފައެވެ. ދިވެހިފިކުރު މިވަނީ ތަހުޒީބުގެ އާހަރުފަތަކަށް ނަގުލުވުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ. މީގެ 40 އަހަރުފަހުން ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައި [ސަރުކާރު] އަދި [ވެރިކަންކުރުން] މިދެލަފުޒުގެމާނަ އިންނާނެގޮތް ހިތަށްގެންނަވާށެވެ! ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ދިވެހިރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް، ބޮޑުންގެ ސާޅީހަކަށްމީހުންނަށް ފެންނަމީހަކު ރައްޔިތުންގެމައްޗަށް އިސްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އަމުރާއިބާރުހިންގުމަށް އޭނާ އައްޔަންކުރާ ސަރުކާރެއްގައިތިބޭ ވެރިންގެ ޚާދިމުންކަމުގައި ރައްޔިތުންތިބެންޖެހުމުގައި ސިއްކަޖަހާ ނިންމުން މިއަދުމިވަނީ ވަރަށް ގާތުގައެވެ. ދިވެހިރައްޔިތުން އިންތިހާބުކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު، ބޮޑުންގެ ރުހުމާއެކު އައްޔަންކުރާ ސަރުކާރެއްގައި ދެންތިބޭނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި ތިބޭ ބައެކެވެ. ދިވެހިން އިސްކަންދޭނީ ތާހިރުދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ ރައްޔިތުންގެ ދުވަހަކަށްކަން، ނުވަތަ ތަރައްގީގެ އާމަރުހަލާއަކަށް ވާސިލުވުމަށްކަން، ނުވަތަ އުފާވެރިކުރިމަގަކަށްކަން، ނުވަތަ ދެދުނިޔެއާއިއާހިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމަށްކަން، އެނގޭނީ ރައްޔިތުންގެ ބަސްބުނެ ވޯޓުލާދުވަހު ރައްޔިތުންނަށް ފެނުނުގޮތް އިއުލާނުކުރުމުންނެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
ވެރިންނަކީ މާތްﷲ ހޮއްވަވާ ޚިޔާރުކުރައްވައި މެދުވެރިކުރައްވާފައިވާ ބަޔަކުކަމަށް މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުން އަޅުގަޑުމެންގެ ބޮލަށްވައްދާދެމުންގެންދިޔަ [ވެރިކަމުން] ދިވެހިރައްޔިތުންމިނިވަންވެ، ތަހުޒީބުގެ އާދުވަހަކަށް ދިވެހިގައުމުގައި އަލިވިލޭނެދުވަސް މިހާރުމިވަނީ ވަރަށްގާތުގައެވެ. ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު ޝިހާބު
 
Comments Off on Dhivehi Fikuru: Sarukaaraai Verikan (Dhivehi)

Posted by on May 16, 2008 in Civil Service, Democracy nd Reform, Leadership, Presidential Race 2008, Thaana

 

Presidential Options


Thursday evening President Maumoon would meet the 1700 odd members of the former Maldivian Government Service, whose services were discontinued from 1 May 2008. They were refused a place in the in the newfound Civil Service of the Maldives, sighting a legal requirement to severe all service contracts with those above the age of 65 years.

The President did make a last ditch effort to revise the law before its lawful implementation date, by introducing amendments that would suspend the retirement clause for those in government service for upto two years. His amendments were thrown out of parliament by a majority DRP house with 50 parliamentarians of whom 8 were presidential appointees.

Having failed to convince his party colleagues including his own appointees of the need for a more humane approach to introducing a retirement age for the first time, in Maldives; the President has sought to meet with all the retirees personally at a forum of sorts, like never before.

I believe we will see at this function, that the President does not run out of options; and that parliament sanction is not a matter of caution to the President. I have a very strong gut feeling that he will exercise a new form of authority; not a presidential decree but exercise his right of Presidential Options.

What are the Presidential Options for Thursday night?

The first Presidential Option would be to require the Civil Service Commission to contract the outgoing retirees for a period of two years in the positions that they filled before 1st May 2008. The second Option would be to make Presidential Appointments to complement the Civil Service and require the Minister of Finance to pay salaries to the appointees. The third Option would be to form a Presidential Service and engage the retirees in community development efforts for a period of two years.

None of the above options can be censured by parliament. It would indeed be a folly or even partial suicide for the opposition to cry foul.

 
Comments Off on Presidential Options

Posted by on May 15, 2008 in Civil Service, Democracy nd Reform, Presidential Election 2008, Presidential Race 2008

 

Maldives Civil Service: New Look – Bad Taste!


The Maldives Civil Service formally came into being on 1st May 2008, by virtue of the Civil Service Act. There was no fanfare nor grand functions to mark it, as far as I know from any media sources.

Perhaps, this was probably because the commissioners entrusted with onerous task of running a state institution that the the government and the President of Maldives himself believed to be in breach of the constitution.

The Maldives Civil Service born out of the incompetent Maldives Government Service, has nothing new in it accept that it is now headed by an independent commission appointed with the blessing of the parliament, and which was taken to court by the country’s Legal Reform Commissioner on the first day of it’s legal existence.

The Civil Court issued a court order to suspend part of the law, specifically article 73 (b), agreeing with a case against the Civil Service Commission from members of the ruling Dhivehi Rayyithunge Party. The President of Maldives sympathized with them and those who were retired from service by the commission, and vehemently criticized “the inhuman actions” of the commission in the last DRP General Meeting.

Legal Reform Minister Nasheed justified the words and actions of his party colleagues, in his opening remarks of the first Permanent Secretaries Orientation Program, on Sunday. Read his own interpretation of what he said, in his own words, here.

Civil Service has come with such bad taste that the people will wonder, wasn’t it better to have a government service that was better even with corruption, nepotism and other ills that it were accused of.

Read a related article from Minivan here.

 
 
 
%d bloggers like this: